Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสถาบันแนะแนวการศึกษาภาษาเกาหลี ที่ประเทศเกาหลีใต้ / ดวงตา จงไพศาลศิลป์=Business plan for Korean Education Service Consultant / Duangta Jongphaisalsil
Imprint 2561
Descript - หน้า: ตาราง

SUMMARY

ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในภาษาเกาหลีมากขึ้น จากการที่ได้รับอิทธิพลของกระแสของ K-pop และละครเกาหลี อีกทั้งการเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาเพื่อการเสริมทักษะอย่างภาษาที่3 เพื่อความได้เปรียบในการเรียนและการทำงานในอนาคต ประกอบกับการมีศักยภาพในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นของชนชั้นกลางที่สามารถส่งตนเองและบุตรหลานไปเรียนต่อต่างประเทศได้ ผลการสำรวจพบว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่ให้บริการแนะแนวการศึกษาภาษาเกาหลีอย่างครบวงจรมีน้อยราย และยังไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ทั้งหมด จึงเกิดเป็นโอกาสในการทำธุรกิจแนะแนวการศึกษาภาษาเกาหลี ที่ประเทศเกาหลีใต้ Easy2studykorea เป็นสถาบันแนะแนวการศึกษาที่มีจุดเด่นในการให้ลูกค้าเลือกรับบริการเฉพาะส่วนที่ต้องการส่งผลให้มีค่าบริการที่สมเหตุสมผล ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีใจรักบริการ และมีมาตรฐานการให้บริการ โดยแผนธุรกิจแนะแนวการศึกษาภาษาเกาหลี ที่ประเทศเกาหลีใต้นี้ จัดทำเพื่อให้ทราบถึง โอกาส อุปสรรค และแนวทางด้านการตลาด การดำเนินการ และด้านการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ แผนการลงทุนนี้ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 300,000 บาท ในระยะเวลาประเมินโครงการ 5 ปี พบว่าธุรกิจนี้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 506,308.81 บาท และมีผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ที่ร้อยละ 59 สามารถคืนทุนได้ภายใน 1ปี 9เดือน สรุปได้ว่าการลงทุนธุรกิจแนะแนวการศึกษาภยาษาเกาหลี ที่ประเทศเกาหลีใต้ Easy2studykorea เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน
In globalization era, having third language skill has become common for the current generation. Apart from Chinese and Japanese, Korean is one of the Asian languages which getting more popular for a lot of people, influencing by Korea entertainment industry and other commercial industry, e.g. electronic and manufacturing. They believe that Korean would be competitive advantage for both education and career development. Since study abroad, both short term and long term are quite common for middle class people. Korea has become a popular destination for education. According to the survey, Number of education agency for Korea is still quite small and less than the market demand. Many of them offered the services as package that may not match customer’s requirement and not allow customer to alter. Therefore, Easy2studykorea which is an Education Agency for studying abroad in Korea would have the business opportunity. The service offered will be in the wide range which customer can choose only the service required with a reasonable service fee. The team is specialized in Korea culture and process with a great service-minded attitude. This business plan is to do SWOT analysis, marketing, operation and financial plan to assess this startup. Regarding to financial analysis, this business will need initial investment of 300,000 THB. After 5 fiscal years, it will have net present value (NPV) at 506,308.81 THB, Internal Rate of Return (IRR) at 59%, and payback period at 1 year 9 months. In summary, Education Agency for studying abroad in Korea, or Easy2studykorea, is the project that has business potential and worth the investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60819020LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram