Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์โครงการทาวน์โฮมขนาดเล็ก / พงศ์ภีระ วศินธนะโรจน์=Strategic plan for small hometown project / Pongpeera Vasinthanaroj
Imprint 2561
Descript ก-จ; 87 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

แผนกลยุทธ์โครงการทาวน์โฮมขนาดเล็ก บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการทาวน์โฮมขนาดเล็ก เนื่องจากผู้ศึกษามีที่ดินจำนวนหนึ่งและมองเห็นว่าทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมต่างๆ มีความได้เปรียบและเหมาะแก่การพัฒนาพื้นที่ของผู้จัดทำเพื่อลงทุนในธุรกิจโครงการทาวน์โฮมขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามโครงการทาวน์โฮมขนาดเล็ก บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด ย่านรัชโยธิน ยังคงมีคู่แข่งที่สำคัญ คือ เดอะเฟิร์ส เสนานิคม 26 ของบริษัทเอสเตท คอร์เนอร์ จำกัด , ดิ ออเธอฺร์ รัชดา 32ของบริษัท ตฤณ แอสเสท จำกัด , ลุมพินี ทาวน์เพลส รัชโยธิน-เสนาบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบ้านกลางเมือง รัชโยธินของบริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน(AP) แต่หากพิจารณาจากรูปแบบโครงการขนาดเล็กแล้ว บริษัทขนาดใหญ่ก็จะไม่ถือเป็นคู่แข่งขันในตลาดโดยตรง การแข่งขันจึงถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นโครงการทาวน์โฮมขนาดเล็ก บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด จึงต้องการศึกษาทั้งโอกาส และข้อจำกัด รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อนำมาประกอบการตัดสนใจลงทุนในโครงการและการกำหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ โดยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า โครงการทาวน์โฮมขนาดเล็ก บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด ย่านรัชโยธิน จะสามารถสร้างกำไรและมีแนวโน้มที่จะประกอบกิจการให้เป็นผลสำเร็จได้ ด้วยจุดเด่นของธุรกิจที่มีการออกแบบบ้านที่มีความเป็นสมัยใหม่ เน้นที่ประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักในการออกแบบ ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเหมาะกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ลักษณะการตกแต่งที่ใช้เป็นรูปทรงที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหรูหรา แตกต่างจากโครงการทาวน์โฮมอื่นที่อยู่บริเวณย่านรัชโยธิน อีกทั้งทำเลที่ตั้งใกล้กับบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ขนส่งมวลชนและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน โครงการนี้มีเงินลงทุนเริ่มแรกและเงินทุนหมุนเวียนรวม 31,000,000 บาท มีมูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (NPV) 16,148,573บาท และมีอัตราผลตอบแทน (IRR) เท่ากับ 29 %
Strategic plan for small hometown project of Creative Crews Co., Ltd. is to study the feasibility of proceeding with a small hometown project as the researcher has a certain amount of land and perceive that the location and surroundings have the advantage and are suitable for the area development of the developer to invest in the small hometown project. However, the small hometown project of Creative Cruise Company Limited in Ratchayothin area still has a major competitor, the First Senanikom 26 of Estate Corner Company Limited, the Orion Ratchada 32 of Tryn Asset Company Limited, Lumpini Town Place Ratchayothin-Sena of LPN Development Public Company Limited and Baan Klang Muang Ratchayothin of AP (Thailand) Public Company Limited (AP). By the way, if considering the project as the small project model, the large companies are not regarded as direct competitors in the market. Therefore, the competition is considered as moderate. Therefore, small hometown project of Creative Crews Co., Ltd. needs to study both opportunities and limitations as well as analysis of the return on investment in order to use for investment decision making and determine various strategies by studying and collecting information from many sources, including in-depth interviews studies from secondary data and references from various sources. Based on this study, it was found that small hometown project of Creative Crews Co., Ltd in Ratchayothin area would be able to generate profits and tend to operate successfully. With the strength of the business that has a modern and simple house design, this makes the living space fit to the lifestyle of the new generation. The decorative style is simple but also luxury and look modern and different from other hometown projects in Ratchayothin area. Moreover, the location is near the BTS station and located in the center of the city close to public transportation and other facilities. This project has initial funds and working capital total of 31,000,000 baht along with the current net project value (NPV) 16,148,573 baht and with an IRR of 29%.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project59822307LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram