Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleStrategic Plan for a Formal Wear Rental Business / Rattanakorn Nitkitsomboon=แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเช่าชุดออกงาน /รัตนากร นิตย์กิจสมบูรณ์
Imprint 2019
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

The purpose of this independent study is to develop a strategic plan for Rent Me, a formal wear rental business in Phuket in order to increase its sales revenue and strengthen its competitive position in the market. The business has the problem of gaining low brand awareness from potential customers. Additionally, the raising of new competitors causes more intense competition in the market. The study of this strategic plan is developed by examining environment, trends and other factors that affect the operation of formal wear rental business. The study explored the factors which influence customer decisions on purchasing by gathering information from questionnaires. In addition, the competitor environments were identified by surveying the market. The results were analyzed and used to create a strategic plan. This strategic plan covers the improvement of a marketing strategic plan, which focuses on building brand awareness and boosting customer base through the position to offer meticulous service and perfect fit guarantee together with improving the brand image by refining the marketing mix for product and service. For the operation plan, the company amends its operational and service processes, materials and inventory management and workforce plan in order to enhance the efficiency of operation. With the adoption of this strategic plan, the company is expected to achieve approximately 200 percent of the sales revenue within the next three years. Furthermore, strategy evaluation and control are incorporated in this strategic plan in order to ensure that the company achieves its goals and objectives.
โครงการค้นคว้าอิสระนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสำหรับร้านเช่าชุดออกงานเรนท์มี เพื่อเพิ่มยอดขายและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเกิดจากปัญหาลูกค้ายังไม่รู้จักแบรนด์เท่าที่ควร กอปรกับปัญหาการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่และการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนกลยุทธ์นี้ การศึกษาค้นคว้านี้จัดทำขึ้นโดยการศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยแนวโน้มต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเช่าชุดออกงาน และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของกลุ่มลูกค้า โดยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงการลงไปสำรวจคู่แข่งในพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย แผนการตลาด แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน แผนกลยุทธนี้ได้มีการปรับปรุงแผนทางการตลาด โดยเน้นการสร้างการรับรู้แบรนด์และการเพิ่มฐานลูกค้า ผ่านการวางตำแหน่งแบรนด์ด้วยปัจจัยการบริการที่ใส่ใจทุกรายละเอียดและรับประกันชุดสวมใส่ได้อย่างพอดี การสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการ โดยการปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาด ในส่วนของแผนการดำเนินงาน ได้มีการวางแผนขั้นตอนการผลิตและการบริการ วางแผนวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง และแผนงานด้านกำลังบุคคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของร้านเช่าชุดออกงานเรนท์มี จากการดำเนินกลยุทธ์ตามแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้นนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 200 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า นอกเหนือจากแผนกลยุทธ์ทั้งสามด้านแล้วแผนการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ได้ถูกรวมไว้ในการจัดทำครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60820477LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram