Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleBusiness Plan for Multi-channel Selling Management Platform: ShopSell / Ramida Suttichoke=แผนธุรกิจแพลทฟอร์มเพื่อการบริหารการขายหลายช่องทาง: ช็อปเซลล์ / รมิดา สุทธิโชค
Imprint 2019
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

The objective of this special project is to develop a business plan for multi-channel selling management platform: ShopSell and to determine the feasibility of this business plan in terms of marketing, operations, and financial plans. Regarding the business environmental analysis, competitor analysis, and the primary and secondary consumer behavior analysis, multi-channel selling management platform for e-commerce sellers in Thailand is founded to be interesting because of growth of e-commerce industry as well as the number of online sellers who have many sales channels such as social commerce, Lazada, Shopee, and brand official website and have the problems to manage inventory, sales order, and customer to run the business effectively. Thus, in order to solve the customers’ problem, the analyzed data has been used in developing multi-channel selling management platform business called “ShopSell” with focus on its strengths in user-friendly and sales channel integration across all channels. The study is covered with the marketing plan, operational plan, and financial plan. For financial plan, the result shows that investing multi-channel selling management platform business is feasible for an initial investment of 2,800,000 baht which required a source of capital from equity 65 % and loan 35 % over the 5 years period. The projected net present value (NPV) is THB 8,940,746 and internal rate of return (IRR) is 65.17 % which is higher than the weighted average cost of capital (WACC) 9.45 %. The payback period is 2 years and 5 months. Based on the estimated financial result, this project is consequently feasible and interesting to be invested.
แผนธุรกิจแผนธุรกิจแผนธุรกิจแพลทฟอร์มเพื่อการบริหารการขายหลายช่องทาง: ช็อปเซลล์ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางด้านการตลาด การดำเนินงาน และการเงิน เพื่อประเมินว่าแผนธุรกิจดังกล่าวมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อนเพียงใด จาการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการให้บริการการบริหารจัดการการขายสินค้าหลายช่องทางสำหรับการขายออนไลน์ในประเทศไทบมีความน่าสนใจเนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งขายสินค้าออนไลน์ผ่านหลายช่องทางการขาย เช่น การขายผ่านโซเชียลมีเดีย ลาซาด้า (Lazada) ช็อปปี้ (Shopee) และเว็ปไซต์ของร้านค้า ซึ่งผู้ขายสินค้าออนไลน์เหล่านี้ประสบปัญหาในการจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง คำสั่งซื้อ และลูกค้า ดังนั้นผู้ศึกษาจำนำข้อมูลข้างต้นมาจัดทำเป็นแผนธุรกิจสำหรับแพลทฟอร์มเพื่อการบริหารการขายหลายช่องทาง ช็อปเซลล์ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการนำจุดเด่นในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย และการรวมช่องทางการขายทุกช่องทางเข้ามาไว้ด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียวโดยศึกษาและจัดทำแผนการตลาด แผนการดำเนินงาน และแผนการเงินซึ่งมุ่งเน้นในเรื่อวของการตอบสนองความต้องการของกลุ่ใลูกค้าเป้าหมายเป็นสำคัญ ในส่วนของการศึกษาและวิเคราะห์แผนด้ํานการเงินพบว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของกิจการเท่ากับ 2,800,000 บาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินลงทุนจากส่วนทุนของเจ้ําของ 65% และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 35% มีระยะเวลาในการศึกษากิจการ 5 ปี และมีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของเงินทุน (WACC) เท่ากับ 9.45% กิจการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 8,940,746 บาท และ มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 65.17 % ซึ่งมีค่ามากกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของเงินทุน (WACC) โดยจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน จึงสามารถสรุปได้ว่าธุรกิจแพลทฟอร์มเพื่อการบริหารการขายหลายช่องทาง ช็อปเซลล์ มีความคุ้มค่าและน่าสนใจในการลงทุน


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60820397LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram