Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleBusiness Plan for Thai Little House / Ponthong Rijana= แผนธุรกิจไทยลิตเติ้ลเฮ้าส์ /ปนทอง ริจนา
Imprint 2019
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

The purpose of this study is to develop the strategic plan for Chester’s, the quick service restaurant owned by Charoen Pokphand Foods Public Company (CPF), It has been 30 years that Chester’s aims to deliver the best meal with best quality to the customers. However, with the high competition with the existing competitors such as KFC, BonChon and new comers such as Texas might pressure Chester’s in struggling to compete and gain competitive advantage. Prior to develop the strategic plan, there are many researches to study starting from the external and internal environment of the market industry narrow down to the company analysis to analyze the current and future trends and situations. Additionally, with the survey to study consumer behavior and factors which influence them to dine at fast food restaurant which help develop appropriate strategic plan for Chester’s. With all strategic plans including marketing strategy which mostly focus on developing new product such as product line extension and store redecoration to create new atmosphere which suit the target group of Chester’s. For operation strategy which mostly focus on inventory optimization and service improvement to create efficiency and effectiveness performance. Chester’s will be able to achieve their revenue target which is 5% increase yearly and positive bottom line which will be monitoring and measuring by Key Performance Indicator to ensure Chester’s already on track to achieve their goals.
จำนวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงจูงใจในการมาเที่ยวของนักท่องที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่คือการช้อปปิ้ง และแหล่งช้อปปิ้งที่มักจะมาเป็นอันดับแรกในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนก็คือ คิงเพาเวอร์รางน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่รวมสินค้าปลอดภาษีและศูนย์อาหารที่รวมร้านอาหารชั้นนำไว้ในที่เดียวกัน ทำให้ซอยรางน้ำมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างล้นหลาม ผู้จัดทำโครงการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในซอยรางน้ำ จึงได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจค้าปลีกในซอยรางน้ำและแผนธุรกิจ “ร้านไทยลิตเติ้ลเฮาส์” เพื่อผลลัพธ์ทางด้านการเงินที่คาดหวัง และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังบริเวณซอยรางน้ำ จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งรวมถึงการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวจีนในซอยรางน้ำกว่า 200 คน จากแบบสอบถามพบว่า ครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจีนเป็นผู้หญิงโสดอายุ 21 ถึง 30 ปี และ 89% ของคนกลุ่มนี้ต้องการประสบการณ์ในการท่องเที่ยวประเภทอื่นอีกนอกจากการช้อปปิ้ง สินค้าและบริการที่แตกต่างจากร้านทั่วไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาร้านไทยลิตเติ้ลเฮาส์ ให้เป็นจุดหมายแห่งการช้อปปิ้งเชิงประสบการณ์ที่ใหม่สำหรับคนกลุ่มนี้ ไทยลิตเติ้ลเฮาส์สร้างแผนการตลาดเพื่อจับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เน้นการแสวงหาประสบการณ์ โดยใช้ประสบการณ์ในแบบของความเป็นไทยและควากหลากหลายของสินค้า เป็นสิ่งกำหนดตำแหน่งทางการตลาด ไทยลิตเติ้ลเฮาส์ไม่เพียงแต่จะมอบสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ให้กับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังให้บริการคลาสเรียนทำอาหารไทยและบริการให้เช่าชุดไทยแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ทางร้านได้วางแผนและออกแบบทุกทัชพ้อยต์อย่างรอบคอบ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค นอกจากนี้ในส่วนของแผนการดำเนินการยังมีเป้าหมายหลักเพื่อ นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการจัดการภายในที่ถูกวางแผนมาอย่างดีอีกด้วย ในส่วนของแผนการเงิน แหล่งเงินลงทุนทั้งหมดจะมาจากสินทรัพย์ส่วนตัวของเจ้าของกิจการ สำหรับผลประกอบการ ผู้จัดทำได้จัดทำการคาดการณ์ยอดขายภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ 28.72% และมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ 4.59 ล้านบาท โดยมีระยะคืนทุนภายใน 2.93 ปีเท่านั้น ด้วยผลประกอบการเหล่านี้ สามารถสรุปได้ว่าร้านลิตเติ้ลเฮ้าส์เป็นการลงทุนที่มีความน่าสนใจและคุ้มค่าต่อการลงทุน


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60819560LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram