Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา = Cardiovascular physiology and pharmacological applications
Author กรองกาญจน์ ชูทิพย์
Imprintพิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript x, 540 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 27 ซม

CONTENT

1. บทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- การไหลเวียนเลือด -- โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- พลศาสตร์ของเลือด -- บทสรุปบทนำสรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- 2. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ -- ชนิดของเซลล์หัวใจและการนำสัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจ -- ศักย์ทำงานของหัวใจ -- ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ -- ความผิดปกติของสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจ -- บทบาทของระบบประสาทอัตโนมัติต่อคุณสมบัติของไฟฟ้าของหัวใจ --คุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปคุณสมบัติทางไฟฟ้าของหัวใจ -- 3. คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ -- การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ -- ปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ -- วงจรหัวใจ -- เสียงหัวใจ -- ไดอะแกรมวิกเกอร์ส -- วงจรความสัมพันธ์ของความดันกับปริมาตรเลือดในหัวใจ -- คุณสมบัติเชิงกลของหัวใจกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปคุณสมบัติเชิงกลของหัวใจ -- 4. สรีรวิทยาของหลอดเลือด -- ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของหลอดเลือด -- คุณสมบัติของผนังหลอดเลือด -- กล้ามเนื้อเรียบกับการทำงานของหลอดเลือด -- ปัจจัยที่ควบคุมการทำงานของหลอดเลือด -- ระบบหลอดเลือดแดง -- ระบบหลอดเลือดฝอย -- ระบบหลอดเลือดดำ -- สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปสรีรวิทยาของหลอดเลือด -- 5. การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- การควบคุมความดันเลือด -- การควบคุมอัตราการไหลของเลือดแบบเฉพาะที่ -- การตอบสนองของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดต่อภาวะต่าง ๆ -- การควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา -- บทสรุปการควบคุมการทำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด -- 6. สรีรวิทยาของหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน -- ความรู้พื้นฐาน -- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย -- บทสรุปสรีรวิทยาของหลอดเลือดกับประยุกต์ใช้ในงานวิจัยพื้นฐาน


หัวใจ -- สรีรวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Medicine LibraryWG102 ก185ส 2560CHECK SHELVES
Medicine LibraryWG102 ก185ส 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram