Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleพระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยาน
Author โดย สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
Imprintเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript [12], 346 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม

CONTENT

ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธรูปล้านนายยุครุ่งเรือง -- งานช่างและพิธีกรรมล้านนาในการสร้างพระพุทธรูป -- พระพุทธรูปสำริดที่มีจารึกในจังหวัดเชียงใหม่กับมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ -- บทบาทลัทธิมหายานและนิกายวัชรยานที่มีต่อพระพุทธรูปลังกา -- พระพุทธรูปทิเบต พระพุทธรูปเนปาล และพิธีพุทธาภิเษกแบบวัชรยาน -- ร่องรอยพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกายวัชรยานในล้านนา


พระพุทธรูป พุทธศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ) ศิลปกรรมพุทธศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryBQ5125 ส247พ 2560CHECK SHELVES
Arts LibraryBQ5125 ส247พ 2560CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram