Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไดเอโตะ โปรตีนไดเอ็ท / นัฏตินุช พานิชเกษม =Business plan for Daiato Protein Diet
AuthorNattinut Phanitkasem
Imprint 2559
Descript ก-ฑ : 189 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ไดเอโตะ โปรตีนไดเอ็ท โดยทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน คู่แข่งขัน และวิจัยเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก แล้วนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์และวิจัยมาใช้ในการวางกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุได้ตามเป้าหมายและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำหนักมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่เติบโตในอัตราที่ลดลง และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของอุตสาหกรรมนี้พบว่า
ไดเอโตะ โปรตีนไดเอ็ท สามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดได้โดยโดยการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำหนักจากญี่ปุ่น ช่วยลดน้ำหนักอย่างสุขภาพดีและให้ประโยชน์กับร่างกายหลากหลายครบถ้วน ซึ่งถือว่าเป็นความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน แผนการตลาด มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้หญิงวัยทำงานอายุ 25-35 ปี มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กลยุทธ์ด้านแบรนด์คือความเป็นมิตรและปลอดภัยด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ มีความเป็นแฟชั่นด้วยเทรนด์การลดน้ำหนักแบบสุขภาพดี กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์คือมี 5 รสชาติ อร่อย ทานง่ายและมีบรรจุภัณฑ์สวยงาม
กลยุทธ์ด้านราคาจะใช้การกำหนดราคาแบบมูลค่าสูง กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำหน่ายจะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลักและขยายสู่ร้านค้าปลีก และการสื่อสารทางการตลาดจะทำผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักเช่นกัน การทำกิจกรรมทางการตลาดระยะแรกจะเน้นการเพิ่มการรับรู้ให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้รู้จัก เพิ่มยอดขาย ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงาน ทั้งนี้ การประมาณการงบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน แสดงให้เห็นว่าแผนกลยุทธ์นี้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและทำให้บริษัทมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ดี
The purpose of this special project is to create the strategic plan of Daiato Protein Diet by analyzing all related competitors, external and internal factors. Furthermore, surveying methodology of research was conducted in order to study consumer behavior and their attitude toward weight loss supplements. The finding will be implemented to conduct good strategic planning in order to set up appropriate business approach to meet objectives and create competitive advantages. Weight management industry was grown, but growth rate is slow down. The results of all related factors show that Daiato Protein Diet will have capability to gain more market share by positioning itself to be Japanese weight loss supplement. The benefits are losing weight fast and safely, healthy and have multiple benefits.
The young working women ages 25-35 with an income more than 15,000 per month are the primary target market. “Daiato” brand is a high quality, friendly, fashionable and healthy way to lose weight. Daiato Protein Diet comes in 5 tasty flavors with a good-looking packaging. Pricing strategy is high value pricing. The product sells mainly through online channel and then expands to chain stores. The marketing communication strategy is to raise brand awareness and sales in target customer by setting up marketing activities mainly through online marketing. Moreover, the organization structure will be reorganized to manage, develop and increase the effectiveness of human resources and operation. Lastly, the result of financial analysis shows that the strategic plan is proper and could make the company more profitable.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58819432LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram