Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่บ้านข้าวหอม / ศศิวิมล สัจจานุกูล =Business plan for Riceberry product Baan Khao Hom
AuthorSasiwimol Sajjanukool
Imprint 2559
Descript ก-ฎ ;129 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่บ้านข้าวหอม เกษตรกรจากจังหวัดสิงห์บุรีที่ทำการเพาะปลูกและแปรรูปข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เพื่อจำหน่ายด้วยตนเอง โดยเลือกปลูกข้าวสายพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นที่ต้องการในกลุ่มคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากต้องทำการเพาะปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์จึงได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เพาะปลูก
การศึกษาในครั้งนี้ได้จัดทำข้อมูลประวัติความเป็นมา โอกาส และความโดดเด่นของกิจการ พร้อมทั้งประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของกิจการในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การแข่งขัน พฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคสำหรับวางแผนธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งแผนการบริการจัดการ แผนการตลาด แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาแผนธุรกิจนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ ให้แบรนด์บ้านข้าวหอมเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค ผ่านการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านเครือข่ายสังคม การออกบูธงานจัดแสดงสินค้า และกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมแปลงนาเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานผลผลิตพืชอินทรีย์ ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์ด้านการเงินพบว่ากิจการมีอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นทุกปีและสามารถชำระหนี้จากการกู้ยืมได้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไปได้
The objective of this independent study is to develop a business plan for Riceberry product’s Baan Khao Hom, a farmer from Singburi who farms, mills and sells rice by themselves. Riceberry is a new crop rich in nutrition and should be organically farmed for its good quality which is popular among healthy eating and ecofriendly consumers. Not only does organic farming make a good quality rice product, but farmers also have a better health by not using chemical fertilizer and make sustainable rice field.
This study analyzed the data of Baan Khao Hom’s history, opportunities, strengths and problems. Additionally data from external environment, market competition, and behavior of consumers in Riceberry product, interests in processed products and agritouristism are collected for SWOT analysis to improve the business plan by four parts that are management plan, marketing plan, operation plan and financial plan.
This business plan will increase consumer awareness of the product by promoting it on Social network and selling it through more distribution channels such as Social media, events and Baan Khao Hom Farm. Consumers are made more confident of the quality of product with Organic Thailand certificate, which guarantees the farm uses no chemicals in farming. As a result, the net profit will be increased and capability for paying long term debt. Farmers can develop the new value added Riceberry products in the future.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project58815795LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram