Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสองXYZ / วีรวัฒน์ อภิธนวิทย์ =Business plan for second hand brand shop “XYZ”
AuthorWeerawat Apitanawit
Imprint 2559
Descript ก-ฎ : 184 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการค้นคว้าอิสระนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจร้านรับซื้อและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมือสองXYZ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์ในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยร้านXYZ เป็นบริษัทลูกของ XYZ Holding Japan ที่มีธุรกิจร้านรับซื้อและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมกว่า 95 แห่งในประเทศญี่ปุ่น แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่ประสบสภาวะชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มีอัตรา -0.1% ทำให้บริษัท XYZ Holding Japan
คิดที่จะขยายสาขาโดยการเปิดตัวในประเทศอื่น โดยได้จัดตั้งบริษัทXYZ (Thailand) และเริ่มเปิดให้บริการร้านรับซื้อและจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมือสองXYZ ซึ่งช่วงแรกร้านยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและยังทำยอดขายได้น้อย เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในจึงนับเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึง รวมถึงการวิเคราะห์แยกออกเป็นด้านต่างๆ อันได้แก่ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์คู่แข่ง
และการวิเคราะห์ตลาดหรือผู้บริโภคผลจากการวิจัยผู้บริโภคได้ทำให้เห็นว่า ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองจากความน่าเชื่อถือของร้านเป็นหลัก โดยร้านXYZจะต้องเน้นในด้านแผนการตลาดโดยเฉพาะการสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ เพื่อที่จะสื่อสารและดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของร้านให้มาใช้บริการที่ร้านเพิ่มมากขึ้น สำหรับแผนการเงิน ได้มีการจัดทำการคาดการณ์งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด เป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ จากการวิเคราะห์ บริษัทใช้ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 10 เดือน โดยมีค่า NPV เท่ากับ 7,697,703.72 บาท และมีผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 13.58% ดังนั้นสำหรับบริษัทXYZ Holding Japanแล้ว จึงถือว่าแผนธุรกิจนี้มีความน่าสนใจในการดำเนินการ
This independent study aims to develop a business plan for second hand brand shop “XYZ”. The objective is to study the possibility of doing business and a strategy to improve the operation of the company. “XYZ” store is a subsidiary of XYZ Holding Japan that is running the second hand brand shop about 95 branches in Japan. However, due to the economic conditions in Japan is experiencing a slowdown and the deposit rate in Japan is very low at -0.1%, so XYZ Holding Japan was considering expansion by launching in other countries. XYZ Holding Japan decided to establish XYZ (Thailand) and opened second hand brand shop named “XYZ”.
In the first period of grand openning, “XYZ” store was not yet recognized by consumers and had poor sales performance due to the intense competition. External factors and internal factors are necessary to be carefully considerated. And the analysis is also split into various aspects, including general environmental analysis, industry analysis, competitor analysis and market analysis. The results of the research showed that consumers will choose second hand brand shop by the reliability of the shop.
And “XYZ” store has to focus on the market strategy, especially integrated marketing communications.In order to communicate and engage prospective customers to come to the store. In financial aspect, income statement, balance sheet and statement of cash flows were estimated for a period of 5 years from this analysis. The investment will pay back in 3 years and 10 months. The expected net present value is 7,697,703.72 baht with return on investment (IRR) at 13.58%. In conclusion, this investment is feasible and quite attractive.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57823037LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram