Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ธุรกิจโรงงานผ้าไหม “สงบไหมไทย” อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา / จรรยา มงคล=Strategy Business Plan for Thai Silk Factory “Sangob Thai silk” Pakthongchai District , Nakornratchasima Province
Author Chanya Mongkol
Imprint 2559
Descript ก-ณ: 149 หน้า, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจของโรงงานผ้าไหม “สงบไหมไทย (Sangob Thai silk)” ที่อยู่ในธุรกิจผ้าไหมผืนมาตลอด 35 ปี แต่ปัจจุบันธุรกิจผ้าผืนมีการแข่งขันสูง และกำไรต่ำ กิจการจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงต่อไปได้ โดยผู้เขียนได้มองเห็นโอกาสของตลาดสิ่งทอประดับตกแต่ง (Accessories) เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าที่ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า รองเท้า หมวก ถุงผ้า เป็นต้น มีมูลค่าตลาดสูงถึง 11,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี และคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มเป็น 12,226 ล้านบาท ในปี 2563 และเป็นตลาดที่ไม่มีผู้ผูกขาดตลาดอย่างแท้จริง เป็นธุรกิจที่มีกำไรค่อนข้างสูง อีกทั้งผู้บริโภคคนไทยและคนต่างชาติมีความสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะผ้าไหมไทยซึ่งเป็นผ้าไหมที่สวยที่สุดในโลก ประกอบกับรัฐบาลมีการส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ จึงเป็นโอกาสของกิจการที่จะกระจายความเสี่ยง (Diversify) เข้าสู่ธุรกิจนี้
แผนกลยุทธ์ธุรกิจของกิจการ มี 2 ด้าน คือ 1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ในตัวสินค้า โดยจะมีการสร้างแบรนด์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “SiriChom” และสินค้าจะเน้น ดีไซน์ที่ทันสมัย (Modern) และฟังก์ชั่นการใช้งาน (Functions) ที่หลากหลาย เพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story Legend) และ 2) การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านค้าแบบออฟไลน์ 2 ร้าน และ ร้านค้าแบบออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น สร้างการรับรู้ตราสินค้า “SiriChom” ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยการโฆษณาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จากการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นี้ กิจการใช้เงินลงทุนในการต่อยอดจากธุรกิจเดิม เพียง 2.0 ล้านบาท สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจ Accessories ปีที่ 1 –ปีที่ 5 มีรายได้ 9.75 - 12.51 ล้านบาท และมีกำไรตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินการ เริ่มจาก 2.57 – 3.31 ล้านบาท รวม 5 ปี มีรายได้ 54.91 ล้านบาท มีกำไร 14.18 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 8 เดือน
This Independent Study is conducted with the objective of being a guideline of implementing business strategy for “Sangob Thai silk” – a Thai silk manufacturer having been operating for over 35 years. However, with the higher competitiveness in this industry, making the product becomes more providing fewer profit margins. Adaptation to the new environment is, therefore, essential as to maintain profitable status in the market. The author has foreseen an opportunity for fabric accessories market. Such opportunity includes the products with integration of technological advancement, e.g. scarves, shawls, napkins, purses, shoes, hats, totes, which have market value of THB 11,000M with tendency of further growth, expectedly reaching value of THB 12,226M in 2020.
They have a tendency to be able to generate high profits. Yet, there has not been any explicit monopolist in this market. Also, Thai and foreign consumers are interested in the products derived from Thai indigenous knowledge, especially Thai silk, which is renowned as the most beautiful silk in the world. Along with Thai government’s campaign supporting purchase of Thai products domestically produced, it seems to be a good opportunity to enter to and invest in this market. The strategic plan for this business consists of two aspects 1) Differentiation of product – by creating new brand under the name “SiriChom”. The highlight of this product includes the “modern” design and “variety functional”.
2) More distribution channels – by increasing accessibility for customers via offline channels, with two physical stores, and online channels. This is also aimed for establishing more brand awareness of “SiriChom” among the target segments by advertisements and sales promotions. With the implementation of this strategic plan, the business will be invested the budget of only THB 2M to further develop from the former business which has generated the revenue of accessories business. At first year to fifth year, it will make the revenue of THB 9.75M - 12.51M, and the profit will be THB 2.57M - 3.31M. The five-year total revenue will be THB 54.91M, with a THB 14.18M profit and refund period of within eight months.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project57821872LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram