Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Title6 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
Author สำนักงานศาลยุติธรรม
Imprint กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2555
Descript 331 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

การศึกษาระบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย -- ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค -- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเะนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม -- โครงการส่งเสริมการประวานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม -- การจัดทำฐานข้อมูลองคืกรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็กและเยาวชนตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว -- การจัดทำหนังสือ 130 ปี ศาลยุติธรรม -- การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร


สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ -- ผลงาน กฎหมาย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 045 ส691ห 2555LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram