Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleจีนแผ่นดินที่ 5
Author วรศักดิ์ มหัทธโนบล
Imprint กรุงเทพฯ : Openbooks, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 184 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม

SUMMARY

จีนเป็นประเทศที่มีบทบาท บนเวทีโลกโดดเด่นเป็นอย่างสูง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมมีนัยสำคัญมิเพียงแต่ภายในจีนเท่านั้นหากยังมีต่อสังคมโลกอีกด้วย ขณะที่จีนเจริญเติบโตจนฉายแววของมหาอำนาจและมีความสัมพันธ์ กับนานาประเทศมากขึ้นความมั่นคงทางการเมืองของจีนยังนับเป็นปัจจัยที่ส่ง เสริมบทบาทดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ การแก้หรือไม่แก้ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศแม้จะเป็นเรื่องที่จีนไม่ ปรารถนาให้ใครเข้ามาแทรกแซงแต่จีนเองก็ย่อมตระหนักแก่ใจว่า หากยังปล่อยให้ปัญญาดังกล่าวดำรงอยู่ต่อไป ก็ย่อมไม่เป็นผลดีต่อความมั่นคงทางการเมืองของตนในระยะยาว การได้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของจีนจะนำไปสู่การรู้เท่าทันจีน ทั้งนี้มิใช่เพื่อเข้าข้างจีนหรือต่อต้านจีนแต่เพื่อที่ว่าการรู้เท่าทันจะ ทำให้จีนเป็นโอกาสของเราโดยส่วนรวมเพราะหากมิรู้เท่าทันแล้วบางทีจีน อาจกลายเป็นภัยคุกคามแก่เราโดยส่วนรวมได้เช่นกัน -- ปกหลัง


CONTENT

ความมั่นคงทางการเมืองของจีนกับสมัชชา 18 -- กรณีป๋อซีไหล : เมื่อดาวรุ่งกลายเป็นดาวดับ


จีน -- การเมืองและการปกครอง political science political aspects

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library320.951 ว287จCHECK SHELVES
Political Science Library320.951 ว287จCHECK SHELVES
Political Science Library320.951 ว287จCHECK SHELVES
Political Science Library : Chula Collectionร 67 1389LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 86537CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.951 ว287จCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.951 ว287จCHECK SHELVES
Arts LibraryDS735 ว17จ 2556CHECK SHELVES
Arts LibraryDS735 ว17จ 2556CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram