Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์การปกป้องตลาดเหล็กรูปพรรณรีดร้อนในประเทศจากผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 / วุฒิชัย วัฒนเจษฎากุล = Domestic market strategic plan for a Thai hot rolled structural steel after AEC 2015
Author Wutthichai Watthanajesadakul
Imprint 2555
Descript ก-ฎ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มประเทศในหลายภูมิภาคจึงมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การรวมกลุ่มที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญคืออาเซียน ซึ่งมีแผนการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่สามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตที่สำคัญได้แก่ สินค้าและบริการ, แรงงานฝีมือ, เงินทุนและการลงทุนได้อย่างเสรี โดยลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะด้านภาษี การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการในการปกป้องตลาดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในประเทศไทยสำหรับผู้ผลิตในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังมีการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการรวบรวมข้อมูลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในรูปแบบการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าในประเทศ และผู้บริหารบริษัทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในประเทศไทย และทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทหลังการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมีศักยภาพในการแข่งขันในประเทศ แต่ต้องระวังผลกระทบจากคู่แข่งที่อยู่ในกรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสทรี ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กลยุทธ์การเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยทางบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในการพัฒนาตลาดในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยเลือกกลยุทธ์การเจาะตลาดและพัฒนาตลาด โดยการส่งเสริมการใช้งานเหล็กในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาตลาด ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งในขณะนี้ตลาดในประเทศยังไม่มีคู่แข่งขัน กลุ่มลูกค้าหลักในประเทศของบริษัทคือกลุ่มผู้แทนจำหน่าย ซึ่งมียอดสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอ มีศักยภาพทางการขายและการจัดการสินค้า บริษัทจึงต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความร่วมมือในการขยายตลาด พร้อมทั้งพัฒนากลุ่มลูกค้าใหม่ และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและเป็นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
International trading barriers have been increased at the present. Many regions in the world have economic cooperation to increase competitive advantages. An important association in the Southeast Asia is ASEAN that plans to develop regional relation to ASEAN Economic Community (AEC) to facilitate free flow of production resources such as products and services, skilled labor and capital and investment. One of the AEC purpose is reduction of trading barriers, especially tariff barrier. The objective of this independent study is to develop strategic plan for protecting hot rolled structural steel manufacturer in domestic market in order to be well prepared for ASEAN Economic Community (AEC) implementation in 2015. This research is analyzed base on secondary data and primary resources by interviewing related Thai government agency, structural steel domestic customers and the management level of Thai hot roll structural steel company and analyzed the effect of implementation.
The business environmental analysis indicated that the company still has the capability to compete in domestic market due to the growth in construction sectors and others factors supports. However, the company needs to be aware an effect of Asian steel producers, who have a cooperation framework with ASEAN, such as, ASEAN plus Three (APT): China, Japan and South Korea. At present domestic market does not have any competitors. Growth strategy is suitable for this situation since company can continuously develop domestic market by penetration strategy and market strategy. Company needs developing customer relations to expand market, and improving marketing strategy for the competitive advantages and sustainable growth.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53830697LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram