Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยสำหรับออฟฟิศซินโดรม / เก็จกาญจน์ รุ่งทิวาสุวรรณ = Business plan – spa and Thai massage for syndrome symptom office people
Author Kejkarn Rungtivasuwan
Imprint 2555
Descript ก-ฒ, 141 แผ่น: ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

เนื่องจากปัจจุบันด้วยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนไป ทำให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมมากขึ้น ประชาชนจึงเริ่มที่จะใส่ใจและดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น อีกทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทย ได้รับความนิยมและได้รับการเผยแพร่ความรู้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมากขึ้น ผู้จัดทำแผนจึงได้จัดทำแผนธุรกิจ สปาและนวดแผนไทยสำหรับออฟฟิศซินโดรม โดยมีที่ตั้งอยู่ริมถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทั้งด้านการตลาด การจัดการการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน
รูปแบบการให้บริการของธุรกิจจะเป็นในลักษณะของกิจการสปาเพื่อสุขภาพ โดยวาง กลยุทธ์ในรูปแบบของ Focused Differentiation Strategy เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเน้นการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการ กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนวัยทำงานที่ทำงานออฟฟิศหรือใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานจนเกิดอาการเมื่อยล้าและปวดตามร่างกาย (โรคออฟฟิศซินโดรม) อาศัยหรือทำงานในเขตห้วยขวางและบริเวณใกล้เคียง โดยมีการวางตำแหน่งทางการตลาดเป็นการให้บริการที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าแต่ละคน (Customization) และเป็นที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว (Consulting) จากแผนด้านการเงินพบว่าภายใต้เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,474,000 บาท อายุโครงการ 5 ปี โครงการมี NPV = 74,635 บาท IRR = 15.67% และมีระยะเวลาคืนทุนเป็น 4.06 ปี ซึ่งโครงการนี้ให้ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่คุ้มค่าและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
Because working environment changes, people in Bangkok tend to be an office syndrome symptom. People become aware of their health. Another factor is Thai traditional medicine has been supported by government and private sector, so; this science now becomes more popular. For these reasons, I provide business plan - spa and Thai massage for syndrome symptom office people. This shop is determined to be located on Pracha Uthit road, Huai Khwang district, Bangkok. The main objective of this plan is to study the environment both external and internal factors, develop the strategic plan which covers the marketing, operation, human resources, and finance. This business model is in the form of health spa and massage. To gain an advantage among the competitors, this plan will aim for a focused differentiation strategy and develop our employee skills to improve service quality. Target customers are officer who stay on the computer for a long time and have an office syndrome symptom. They live or work in Huai Khwang district or nearby.The position for marketing plan is to customize service for each customer and be consultant for healthy services. According to the financial plan, the project has own capital of 3,474,000 baht. The project has a net present value of 74,635 baht for 5 years, internal rate of return is 15.67% and payback period is 4.06 years. This project has a good return and trend for business growth.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53829039LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram