Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
Author นำเสนอต่อ การเคหะแห่งชาติ ; คณะผู้ศึกษา, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, กานต์ คำแก้ว, วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
Imprint[เชียงใหม่] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
Descript 2 เล่ม

CONTENT

ล.1 บทสรุปผู้บริหาร -- ล.2 รายงานฉบับสมบูรณ์


ผู้สูงอายุ -- ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- เชียงใหม่

LOCATIONCALL#STATUS
Architecture Library (Quiet Zone)363.590846 ค961CHECK SHELVES
Architecture Library (Quiet Zone)363.590846 ค961CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram