Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สัมฤทธิผล
Author อภิชัย ศรีเมือง
Imprint กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 271 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม

SUMMARY

ผู้เขียนประสงค์ที่จะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการทำงานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์การ เพื่อให้เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา นักบริหารทรัพยากรบุคคลหรือนักแรงงานสัมพันธ์ในองค์การจะได้มีแนวทางในการ ทำงานและบริหารจัดการที่ดี ... ระบบแรงงานสัมพันธ์" ก็คือ ความสัมพันธ์ที่ดีของนายจ้างและลูกจ้าง โดยมีวิธีการหรือกลไกในการสร้างความเข้าใจ ความรักความผูกพัน และความร่วมมือของนายจ้าง และลูกจ้างโดยมิได้อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเจรจาต่อรองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นระบบแรงงานสัมพันธ์ที่สามารถสร้างความสุขความร่วมมือ และความเข้าใจกันได้ โดยไม่ต้องตั้งแง่กันในเชิงข้อกฎหมาย -- คำนำ


CONTENT

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ -- การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์การที่ไม่มีสหภาพแรงงาน -- การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์การที่มีสหภาพแรงงาน


แรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.315 อ251บCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.315 อ251บCHECK SHELVES
Political Science Library658.315 อ251บCHECK SHELVES
Political Science Library658.315 อ251บCHECK SHELVES
Political Science Library658.315 อ251บCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram