Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย
Author แกวิน โจนส์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2554
Descript ix, 152 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและนัยสำคัญด้านนโยบายในประเทศไทย -- การเปลี่ยนแปลงของภาวะเจริญพันธุ์และผลกระทบ -- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรต่อการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในประเทศไทย -- การเปลี่ยนผ่านทางประชากรและสุขภาพ: ความท้าทายของระบบสุขภาพและทิศทางในอนาคต -- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและทุนมนุษย์ -- ความเป็นเมืองและผลกระทบจากการย้ายถิ่น -- การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและแผนประชากร


ประชากร -- การสำรวจ การเปลี่ยนแปลงประชากร -- ไทย ภาวะเจริญพันธุ์

LOCATIONCALL#STATUS
College of Public Health Sciences LibraryHB1474.55 ผ191 2554CHECK SHELVES
Population Information Centerย.191/ผป/2554LIB USE ONLY
Population Information Centerย.191/ผป/2554LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram