Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสู่ความเป็นเลิศในการบริหารตน บริหารคนและงาน
Author สมชาติ กิจยรรยง
Imprint กรุงเทพฯ : สมาร์ท ไลฟ์, 2555
Descript 240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

ก้าวสู่ผู้นำกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน -- ผู้บังคับบัญชากับหน้าที่การเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร -- การบริหารที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วม -- การพัฒนาความคิดและจิตสำนึกการทำงานให้กับทีมงาน -- เทคนิคในการวางแผนงาน -- แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลระดับต่างๆ -- มาตรฐาน ISO กับหลักการสร้างสรรค์องค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน -- วิธีการดำเนินการกับบุคคลหรือทีมงานที่ก่อปัญหา -- เทคนิคการประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -- เทคนิคการพัฒนาและปรับปรุงงาน -- เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ -- เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล -- เทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้ง -- ยุทธวิธีจัดความวิตกกังวลและความเครียด -- เทคนิคในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ -- การควบคุมและสร้างความฉลาดรู้ทางอารมณ์ -- ผูกมนุษย์ไว้กับองค์กร -- จริยธรรมในการบริหารงานบริหารคน -- สู่หนทางสร้างสุขภาพที่ดี มีนาฬิกาชีวิตที่สมบูรณ์ -- อีกไม่นานเราก็ตายจากกันแล้ว


การบริหารงานบุคคล การจัดการองค์การ

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library658.3 ส238ส 2555CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram