Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโลกแปรผัน อัศจรรย์พุทธวิทัศน์
Author คงศักดิ์ ตันไพจิตร
Imprint กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (10), 253 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

SUMMARY

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงด้วยการเห็นอย่างยิ่ง นั่นคือ เห็นโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งที่เรียกส่า "วิปัสสนา" ในภาษาบาลีซึ่งก็คือ "วิทัศน์" ในภาษาสันสกฤต (วิ =ยิ่ง หรือตามเห็นจริง ปราศจากการปรุงแต่ง + ทัศน์ = การเห็น) นั่นเอง หรือ รู้ซื่อๆ ในชีวิตจิตใจ ในตนเอง ตลอดถึง โลก ซึ่งเริ่มจาก รูปนาม กาย-ใจ สภาวธรรมหรือปรมัตถธรรม (จิต เจตสิก รูป นิพพาน) ไปถึงสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง เพื่อที่จะรู้แจ้งเห็นจริงต่อธรรมชาติที่แท้จริงของมัน มิใช่รู้แบบเข้าข้างตนเอง (bias) หรือ ทวิคตินิยม (duality) นั่นคือ เข้าไปอยู่ในความคิดซึ่งแผงไว้ด้วยโลภ โกรธ หลง ปิดบังภูมิปัญญาไม่ให้แก้ปัญหาอย่างใดได้ ดังนั้นการรู้เห็นตามความเป็นจริงจึงสำคัญมากและเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่ ให้รู้เห็นจริง สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งได้เป็นที่สุด พุทธศาสนามิได้สอน ให้นิ่งดูดาย บ่ายเบี่ยง ปกปิดหรือหนีปัญหา แต่ให้เผชิญปัญหาต่างๆ ด้วย "โยนิโสมนสิการ" นั่นคือ รู้จักใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาตามความจริงด้วยปัญญาอันชอบ รู้จักแก้ปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยให้ปัญหาพอกพูนลุกลามจนเกินแก้ เช่นเดียวกันกับการที่ไม่ปฏิเสธ แต่ยอมรับความจริงในสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา หาได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของตนไม่ เพื่อการละตัณหาและทิฎฐิ และกำจัดเหตุแห่งทุกข์ ทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้ง และได้รับผลสูงสุด คือ ความสงบสันติสุขอย่างแท้จริง --คำนำ


CONTENT

โลกแปรผัน อัศจรรย์พุทธวิทัศน์ -- อุตุนิยาม -- พีชนิยาม -- จิตตนิยาม -- กรรมนิยาม -- ธรรมนิยาม


พุทธศาสนา -- คำสั่งสอน การปฏิบัติธรรม ธรรมะ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.34 ค114ลCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.34 ค114ลCHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram