Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (สังคมศาสตร์และการศึกษา) : เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Author บรรณาธิการ: ศิริพร วัชชวัลคุ และ วรเวศม์ สุวรรณระดา
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2555
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript-

CONTENT

โครงสร้างและอนาคตของสังคมญี่ปุ่นที่เผยตัวออกมาจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว / เอจิ โอกุมะ -- บันทึกการเสวนาประสบการณ์ร่วมไทย-ญี่ปุ่น ในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ด้านการศึกษา ด้านภัยพิบัติ และด้านสังคมผู้สูงอายุ -- การศึกษา ; การศึกษาเปรียบเทียบบทการสอนด้วยวิธีการแบบเปิดของครูญี่ปุ่นและครูไทย / นฤมล ช่างศรี และ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ -- รัฐศาสตร์ ; "ไซนิชิ" (ชาวเกาหลีในญี่ปุ่น) กับการต่อต้านสงครามเกาหลี / คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ -- ปัจจัยที่มีส่วนในการกำหนดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของญี่ปุ่นต่อประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ -- เศรษฐกิจ ; "รถญี่ปุ่นหัวใจไทย" กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนสินค้าให้เข้ากับท้องถิ่นโดยผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น : กรณีศึกษาบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย / พัลลภา ปีติสันต์ -- ประสบการณ์จากการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำของญี่ปุ่น และนัยยะที่มีต่อการแก้ไขปัญหาในไทย / ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ และ คิโยชิ ฟูจิคะวะ -- สังคมวิทยา ; พฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัยของคนญี่ปุ่นที่มาทำงานในประเทศไทย / พัลลภา ปีติสันต์ และ ภัทราวดี ลีละพันธ์เมธา -- การตั้งชุมชนและการปรับตัวของคนญี่ปุ่นวัยหลังเกษียณที่พำนักระยะยาวในเมืองเชียงใหม่ / สุดปรารถนา ดวงแก้ว -- สังคมศาสตร์ ; แนวคิดจิโมะโตะกักคุ (Jimotogaku) : ความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับสังคมไทย / ชาญวิทย์ ชัยกันย์ -- อ่าน "โลกของวัยรุ่นชายไทย" ผ่าน "มังงะ" / สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์


นโยบายต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา การศึกษา -- ญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ญี่ปุ่น educational development foreign policy ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย ญี่ปุ่น -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS803 อ251 2555CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 94638CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram