Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสมชาติ กิจยรรยง
Titleศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ / สมชาติ กิจยรรยง
Imprint กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 176 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน -- ผู้พูดที่ประสบความสำเร็จ -- ยุทธวิธีเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง -- การพูดในโอกาสต่างๆ -- การพูดต้อนรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เริ่มเข้าทำงาน -- วิธีพูดกับผู้ใต้บังบัญชาที่ทำงานมีประสิทธิภาพต่ำ -- การพูดสอนงาน -- เทคนิคการตอบข้อซักถามหรือข้อข้องใจ -- รู้จักให้คำแนะนำ -- เทคนิคการพูดจูงใจ -- การพูดขอร้องให้เขากระทำ -- ศิลปะการพูดปฏิเสธและแสดงความรู้สึก -- การพูดเพื่อปลุกใจให้ต่อสู้ -- การพูดเพื่อปลอบใจ -- การพูดชี้แจงข่าวสาร -- การพูดหรือนำเสนอเพื่อขออนุมัติ -- การพูดตำหนิในการทำงาน -- การพูดให้เขายอมรับความจริง -- การพูดเมื่อผู้อื่นไม่เห็นด้วยกับเรา -- พูดเพื่อให้ขายได้ -- เทคนิคการเป็นพิธีกร -- การพูดเพื่อบรรยายสรุป -- การพูดเพื่อการบรรยาย -- การกล่าวเปิดงานต่างๆ -- การพูดสุนทรพจน์ -- แนวทางในการพูดที่ดีกว่า


การพูด วาทศิลป์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.5 ส238ศ 2554CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.5 ส238ศ 2554CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.5 ส238ศ 2554CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram