Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจ : บริษัททัวร์สำหรับการท่องเที่ยวแบบหรูหรา / พนิดา บวรวงศ์พิทักษ์=Business plan of Luxury Tourism Company
Author Panida Bowornwongphithak
Imprint 2555
Descript xii: 145 แผ่น ตาราง

SUMMARY

แผนธุรกิจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบหรูหรา ในความหมายของการท่องเที่ยวแบบหรูหรา คือการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็ก การบริการที่ดีเยี่ยม การเดินทางที่มีเอกลักษณ์ ประสบการณ์แปลกใหม่และแตกต่าง นำไปสู่การศึกษาตลาดและแผนงานดำเนินธุรกิจให้บริการการท่องเที่ยว ในช่วงเริ่มต้นเน้นในเส้นทางการเดินทางประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความน่าดึงดูดในการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยว โดยการศึกษาตลาดโดยการสัมภาษณ์พบว่านักท่องเที่ยวมีความสนใจในการท่องเที่ยวแบบหรูหราอยู่ในสัดส่วน 62 เปอร์เซ็นต์ โดยได้ใช้ผลการสัมภาษณ์นั้นมาประยุกต์ใช้ในแผนการตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความน่าสนใจและประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านการดำเนินงานนั้น ธุรกิจเน้นในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ การให้ข้อมูลคำปรึกษาในการท่องเที่ยว ความจริงใจ เป็นกันเองในการให้บริการ การออกแบบรายการท่องเที่ยวและพนักงานภายในบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ และทางด้านการเงินธุรกิจ เงินลงทุนนั้นมาจากส่วนของเจ้าของทั้งหมด โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการประเมินโครงการ ในสมมติฐานเท่ากับการประมาณการณ์ไว้ ซึ่งได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ โดยระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 2 เดือน และมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 32 เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณ ท้ายที่สุดเพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับประสบการณ์ที่พิเศษคุ้มค่า ความร่วมมือกันในภาคธุรกิจเดียวกันระหว่างผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การเดินทางต่างประเทศของคนไทยได้ประโยชน์การจากท่องเที่ยวทั้งทางด้านความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่
Main purpose of this business plan is to support the new tourism called luxury tourism. Luxury tourism in this term means an exclusive travel with a small group of travellers, excellent services, unique journey, new and different experiences, which leads us to study marketing and business plan of tourism services. In the beginning, we focused on travelling to Japan because Japan is a popular attraction for visitors, especially for Thai tourists. According to our market study by interview, it showed that 62 percent of the sample is interested in luxury tourism. Moreover, market study results have been applied to develop our marketing plan to reach and attract the target group effectively. In operation, we mainly focus on a quality service, travelling information, sincere and service mind to the tourists, including how to arrange a travelling program and employees who provide services. For finance, all investment comes from the business owner. The result of business performance evaluation, which the possibility is the same as forecast, is satisfying. The business will reach break-even point in three years and two months with 32 percent return on investment approximately. Finally, to a valuable travel experience of Thai tourists, cooperation of entrepreneurs in travel industry is considered to be supported to enhance the travel knowledge and experiences to Thai tourists.


การท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53818386LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram