Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนกลยุทธ์ร้านอาหารไก่ แอนด์ โจแอ็ล โกลบอล เฟลเวอร์ / ณัฐกานต์ องศ์วรโสภณ=Strategic plan of Gai and Joel Global Flavors Restaurant
Author Nuttakarn Ongvarrasopone
Imprint 2555
Descript ก-ฌ: 125 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ร้านอาหาร Gai and Joel Global Flavors ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารหลังสวน บัลโคนี ถนนหลังสวน กรุงเทพฯ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหาร Gai and Joel Global Flavors แล้วทำการสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มที่เป็นลูกค้า และกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการร้าน โดยเลือกสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในบริเวณถนนหลังสวน และถนนชิดลม รวมถึงการสังเกตุการณ์ร้านอาหารคู่แข่งในบริเวณโดยรอบ ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากเอกสารของทางร้านฯ เว็บไซด์ และบทความที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษา พบว่า จุดแข็งของร้านอาหาร Gai and Joel Global Flavors ได้แก่ เจ้าของร้าน ซึ่งเป็นเชฟใหญ่ของร้าน มีชื่อเสียงในวงการอาหาร และเป็นการสื่อถึงความโรแมนติกได้เป็นอย่างดี รสชาติอาหารมีเอกลักษณ์ พนักงานให้บริการเป็นอย่างดี ส่วนโอกาสของร้าน ได้แก่ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มในการทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น และร้านตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เป็นที่รู้จัก และเดินทางสะดวก ดังนั้น จึงเห็นควรพัฒนาแผนกลยุทธ์ ดังนี้ (1) ใช้กลยุทธ์การแข่งขันโดยสร้างความแตกต่างในตัวสินค้า โดยรักษาเอกลักษณ์ของรสชาติอาหาร สร้างรายการอาหารให้หลากหลาย และจัดเคมเปญในแต่ละเดือน และสื่อสารคุณค่าให้ผู้บริโภคได้รับทราบ โดยเน้นความเป็นเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างครบถ้วน โดยจะเลือกเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบริหาร และกลุ่มลูกค้าระดับสูงอย่างสูง (2) วางแผนการตลาด การดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร และการเงิน (3) จัดทำแผนที่กลยุทธ์ และกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน สำหรับการประเมินผลงานในแต่ละส่วน เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หลังจากพัฒนาแผนกลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว และผลประกอบการเป็นไปตามที่คาดหมาย ผู้ศึกษาคาดว่า ร้านอาหาร Gai and Joel Global Flavors จะสามารถได้กำไรในปี พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนเงินสุทธิ 82,146.82 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.16 ของรายได้ทั้งหมด
The Objective of this independent study is to develop a strategic plan for the Gai and Joel Global Flavors Restaurant which is located in Lungsuan Balcony Building. The study owner collected primary data from the interviews of the restaurant’s owners, the customers and non-customers in the area around Lungsuan Road and Chidlom Road. In addition, an observation of Gai and Joel Global Flavors Restaurant’s competitors in the surrounding areas was performed. For the secondary data, the study owner collected the documents from Gai and Joel Global Flavors Restaurant and from various related website and articles. The results demonstrated that the strengths of this restaurant are the reputation of the owners who are also the famous chefs, the unique taste of the food, and the good service from the staff. The change in the customer behavior to have an increase tendency to eat outside and the excellent location of the restaurant provide a good opportunity for this restaurant. Therefore, Gai and Joel Global Flavors Restaurant’s strategic plan are (1) Focused on developing a competitive strategic plan by building a special menu that has a variety and unique and communicating its value to the targeted customers (2) Developed the market plan, operation plan, human resource development plan and financial plan for business development. (3) Designed its strategy map and balance scorecard for control and performance evaluation to ensure that Gai and Joel Global Flavors Restaurant will achieve its business goals.


อาหารไก่

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53817866LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram