Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจสำหรับบริษัทตกแต่งภายใน / ชาติชาย เจริญกิจมงคล=Business plan for interior design
Author Chartchai Charoenkitmongkol
Descript (9): 102 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

บริษัทออกัสท์ เดคอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตกแต่งภายในมาอย่างยาวนาน แรกเริ่มนั้นบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นคนรู้จักและการบอกต่อๆกัน ต่อมาบริษัทเริ่มได้ขยับขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าฌครงการโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าจากโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการประมูลแข่งขันประกวดราคากันเพื่อให้ได้รับการเลือกในการเป็นผู้ให้บริการแก่โครงการเหล่านั้น ในระยะหลังเกิดการแข่งขันกันทางด้านราคาอย่างรุนแรงมีการตัดราคากันเพื่อให้ได้เสนอราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นผู้ดำเนินโครงการเหล่านั้นทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนน้อยลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้ศึกษากลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป เพื่อให้บริษัทเกิดแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากแหล่งเดิมที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง แผนธุรกิจฉบับนี้เป็นการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นลูกค้ารายย่อย และได้ทำการวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้าโดยการสำรวจพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการและปัจจัยในการเลือกบริษัทผู้ให้บริการ เพื่อเป็นแหล่งรายได้เสริมและเกิดรายได้ที่แน่นอนมากขึ้น รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงาน ที่มีลักษณะการผลิตแบบทันเวลาพอดี ตามที่มีโครงการหรือลูกค้าสั่งเท่านั้น เน้นการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและต้องการลดงานเสียให้น้อยลง ในส่วนแผนการตลาด ต้องการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ 5%และจากกลุ่มลูกค้าใหม่อีก 5% ในระยะแรก และอีก 7%ในระยะถัดไป เพื่อให้มีกลุ่มลูกค้าเป็นแหล่งเสริมรายได้ที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น และไปแสดงเป็นผลประกอบการจากงบการเงินที่ได้มาจากการคาดการณ์ยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของแผนธุรกิจ โดยนำไปเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมที่พิจารณาตามอัตราส่วนต่อต้นทุน โดยมีผลลัพธ์คือNPVเท่ากับ 832,982.48บาท และ IRR หรืออัตราผลตอบแทนภายในที่ 25%
August decoration Co;Ltd. was established in 1990 . The company has started its business dealing with interior design and architectural services . It has taken many project on building and facilities, hospital and health care, hotel and resort even government service bureau. However a competitive bid for the tender has been selected to provide services to those projects. That the aggressive price competition. This is a business plan in order to find new customers. Andanalyzing that customer valueby observationthe behavior ofindividual customerswiththeir needs andfactorsin choosing aservice company.Including operation plans. That the production was done. according to order or just in time only. Marketing plan to generate more revenue from existing customers at 5% and 5% from new target customer in the first stage and further at 7 % inthe next phase to provide customers an extra source of income. As a result of the financial statements derived from the predicted revenue growth for the purposes of the business plan. By comparing the total cost determined by the ratio ofthe cost. There sult is equal to the NPV 832,982.48 and internal rate of return 25%.


การตกแต่งภายใน

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53817770LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram