Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorกัญญรัตน์ ตรึงจิตวิลาส
Titleแผนกลยุทธ์ของ สถานออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำ ที.เฮ้าส์ / กัญญรัตน์ ตรึงจิตวิลาส=Strategic plan for T.HOUSE Fitness Center and Swimming Pool /Kanyarath Trungchitvilas
Imprint 2555
Descript ก-ฏ: 97 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

อุตสาหกรรมฟิตเนส และสระว่ายน้ำในประเทศไทยมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ทั้งมีทิศทางการขยายตัวออกสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น สถานออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำ ที.เฮ้าส์ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เนื่องด้วยอัตราการขยายตัวของธุรกิจ และสภาพสังคมของคนในท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้น องค์กรจึงจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆทางธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อการเติบโตในระยะยาว ในแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรและธุรกิจจะนำกลยุทธ์การเติบโตโดยมุ่งเน้นที่การการสร้างความแตกต่างเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิม และเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ในส่วนของแผนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ด้านการตลาด ทำการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและตอบสนองความต้องการนั้นโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารให้ลูกค้าได้รู้จักตราสินค้า ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ มีการกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อได้ ด้านการดำเนินงานมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเน้นความพึงพอใจของพนักงานและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร ด้านการเงินที่มีเป้าหมายเพิ่มรายได้และการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เหมาะกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ โดยกำหนดค่าดัชนีชี้วัดการดำเนินงานทั้ง 4 มุมมอง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถดำเนินกิจการไปในแนวทางที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
Nowadays fitness center and swimming pool industry in Thailand is highly competitive and likely to expand to countryside. T.HOUSE, one of business in the industry, is located in Bangsaphan District Prachuap Kiri Khan Province and run the business on December 30, 2010. Due to the growth rate in business and the change of social surrounding to urban in that place, the organization needs to create new strategies in order to increase competitive advantages and grow in the long run. For the corporate and business strategy, the organization has focused on Growth Strategy by making differentiations to fulfill the needs of old and new customers. Also, the functional strategies shall include marketing strategy that analyzes target group customer and responses their needs, using marketing strategy and creating brand awareness through communication to the customers. Building up customers’ satisfaction leading to repeatedly purchases and pass along others. In terms of operational strategy, the organization makes an adjustment for the enhance performance. Human resource management strategy will concentrate on staff’s satisfaction and supporting staff to share knowledge and best practices in the organization. In respect of financial strategy, the organization targets to increase revenues and allocate the suitable budgets for the current competitive situation. Moreover, the organization indicates Key Performance Indicators (KPIs) that cover in 4 perspectives to evaluate the corporate performance; therefore, the administrator can ensure that all of strategies can operate in a competitive and sustainable ways.


สระว่ายน้ำ สถานกายบริหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53817551LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram