Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleอัตลักษณ์ไทยในภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรี / เอกสิทธิ์ พันธุ์พูล = Thai identity in Cherd Songsri's films
Author Eakkasit Phantpool
Imprint 2554
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25866
Descript ก-ฐ, 282 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นลักษณะไทยและการวิเคราะห์อัตลักษณ์ไทยที่ปรากฏในภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรี รวมถึงเพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่างอัตลักษณ์ไทยในภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรีกับสภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยตามยุคสมัยต่างๆ ในภาพยนตร์ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรี ในช่วงปี พ.ศ.2520-2544 จำนวน 9 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า เชิด ทรงศรีได้ใช้องค์ประกอบของภาพยนตร์ด้านต่างๆ ในการถ่ายทอดลักษณะไทยทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม โดยแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะด้านต่างๆที่ปรากฎซ้ำๆกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการสรุปออกมาเป็นอัตลักษณ์ไทยในภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรี 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ 1.อัตลักษณ์ไทยที่พบสะท้อนให้เห็นตัวตนของเชิด ทรงศรี ที่ผูกพันอยู่กับโครงสร้างสังคมชนบทและเกษตรกรรม การยึดถือพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ การยึดถือค่านิยมเรื่องความกตัญญู การแสดงบทบาทและสถานภาพชายหญิงในสังคมไทยและการประสานประโยชน์ทางวัฒนธรรม 2.การเน้นภาพอัตลักษณ์ไทยแบบดั้งเดิม เช่นสภาพบ้านเรือนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายในอดีต ประเพณีพิธีกรรมด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทยพื้นบ้านภาคกลาง วัฒนธรรมด้านการแสดงมหรสพของไทย รวมถึงค่านิยมความเชื่อไทยแบบดั้งเดิม 3.อัตลักษณ์ด้านการเล่าเรื่องและกลวิธีการสร้างภาพยนตร์ของเชิด ทรงศรี ที่มีการยึดโครงเรื่องมาจากวรรณกรรมไทยโดยตั้งมั่นอยู่ในความเคารพต่อบทประพันธ์ดั้งเดิม ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการเผชิญหน้าระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะวัฒนธรรมวัตถุนิยม ส่วนในด้านกลวิธีการสร้างภาพยนตร์เน้นการทำงานของกล้องที่เคลื่อนไหวและการลำดับเรื่องที่เนิบช้าสอดคล้องกับเนื้อหาภาพยนตร์ที่มีความเป็นไทย และยึดหลักความเป็นธรรมชาติ และความถูกต้องสมจริง ทั้งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยต่าง ๆ
The objectives of this research are to study cinematic elements expressing Thai characters and analysis of Thai identity that appear in Cherd Songsri’s films, including the relationship between Thai identity in the films of Cherd Songsri and socio-cultural context in various periods of the films. This is a qualitative research, using content analysis of 9 films directed by Cherd Songsri from 2520 to 2544 B.E. The findings of the research are as follows. The director, Cherd Songsri, uses various cinematic elements in transmitting Thai characters, both concrete and abstract. His films contain recurrent characteristics which can be classified into 3 aspects of Thai identity. Firstly, the Thai identity reflects the real self of the director, Cherd Songsri, himself who is attached to the rural and agricultural society, the attachment to Buddhism as the spiritual center, the respect for such traditional values as gratitude, the role and status of male and female in Thai society, including the integration of cultural interest. 2) The emphasis on traditional Thai identity, e.g. housing and simple lifestyle of the past, culture and rituals, rural culture in central plains, traditional Thai performances, including traditional Thai values and belief system. 3) The identity relating to storytelling and mode of film production by Cherd Songsri that is based upon the structure of literature with due respect to the original novels. The film content focuses mainly on the confrontation between Thai and Western cultures, in particular the materialist culture. As regards the cinematic techniques, his films are noted to make frequent use of mobile camerawork and slow pacing in harmony with Thai way of life. Most films also emphasize natural and realistic content conforming to the social and cultural context of different periods.


ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ ไทย -- อัตลักษณ์ เชิด ทรงศรี 2474-2552 Motion pictures -- Production and direction Thailand -- Identity (Philosophical concept)

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis3048 2554CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram