Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำร้านค้าปลีก จำหน่ายช็อกโกแลตที่เซ็นทรัลเวิลด์ / ภัทรา ทรัพยะประภา=The feasibility study of chocolate retail shop at Central World
AuthorPattra Sapyaprapa
Imprint 2555
Descript ก-ฐ: 150 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดร้านค้าปลีกช็อกโกแลต ภายใต้ชื่อ “The Chocolate Parade” เพื่อจำหน่ายช็อกโกแลตสำเร็จรูปและช็อกโกแลตโฮมเมด ในรูปแบบการขายแบบ DIY ที่เน้นการสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค ได้รับประสบการณ์ความสุขที่ออกแบบได้เอง โดยกำหนดให้เปิดร้านที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในการศึกษานี้ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อช็อกโกแลต ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น และการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงิน ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด พบว่า มีความเป็นไปได้ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกช็อกโกแลตที่มีทั้งการจำหน่ายแบบช็อกโกแลตสำเร็จรูปและแบบโฮมเมดอยู่ด้วยกัน ในลักษณะที่ให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจซื้อตามความต้องการ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เนื่องจากตลาดมีความต้องการอยู่ในระดับสูงทั้งในด้านประโยชน์และการใช้เป็นสื่อความหมายของการให้ แม้ว่า ความสามารถในการทำกำไรปานกลาง แต่การทำร้านในรูปแบบนี้เป็นแนวการทำร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ในเมืองไทยครั้งแรก ที่จะทำให้ผู้บริโภคทุกวัยให้การตอบรับและมาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจนี้ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการดำเนินงาน พบว่า มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน เนื่องจาก มีผู้กระจายสินค้าหรือนำเข้าช็อกโกแลตจำนวนมากมีแผนในการขยายช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้นอยู่แล้ว โดยเฉพาะการนำเสนอเงื่อนไข การสั่งซื้อที่ผ่อนผันกว่าTrader รายใหญ่จะสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับโครงสร้างขององค์กรขนาดเล็กมีรูปแบบการดำเนินงานที่ไม่ซับซ้อนมากนัก จะทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน พบว่า มีความเป็นไปได้ทางการเงินที่ดูจากผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านช็อกโกแลต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)เป็นบวก อัตราผลตอบแทน (IRR) สูงกว่าอัตราคิดลดของโครงการ และมีระยะเวลาคืนทุนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในสถานการณ์ปกติ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ 772,932.04 บาทมีอัตราผลตอบแทนโครงการเท่ากับ 28 %และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 3 เดือน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าโครงการเปิดร้านค้าปลีกจำหน่ายช็อกโกแลต ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีความน่าสนใจในการลงทุน และมีความเป็นไปได้ในการลงทุนทั้งทางด้านการตลาด การดำเนินงานและการเงิน ตลอดจนการขยายกิจการเติบโตในอนาคต
This independent study aims for studying the possibilities of establishing a specialty chocolate retail shop under the name 'The Chocolate Parade' where ready-made and homemade chocolates are available under DIY style. The target is customer satisfaction under "the happiness designed by you" idea. The shop is to be located at Central World. This study comprises of analysis of internal and external factors, customers' behavior and other components that influence the target customers decision. The questionnaire is used to study consumers’ behavior and factors influencing their decision. The feasibility study term of marketing, operations and financial opportunities is also conducted. The marketing studies show the potential for establishing a specialty chocolate retail where ready-made and home-made are being offered to respond to customer's need at Central World. The demand in the market is considered high in both benefit and giving senses. Although the place would generate moderate profit as this specialty retail is quite new in Thailand market, it responds to all range of customers and should draw lots of customer traffic to the shop which is the key success in this business. On Operational wise, the analysis indicates that it is quite possible since there are several chocolate distributors or importers and they have already established the distribution channels to reach the target customers, especially proposing a better compromising terms and conditions than other major traders which will enable the chocolate retail shop to be profitable. On Financial aspect, the study shows the financial possibility which is reflected from the return rate of this project. We found that the project NPV is positive and IRR is higher than the discount rate, and the breakeven point is at where we have set at the normal situation. The project has the net present value of THB 772,932.04, return from investing at 28% and the breakeven point is at 3 years 3 months. In conclusion, the chocolate specialty retail shop project at Central World has the potential for an investment on marketing, operational and financial wise with a high possibility for a business expansion in the future.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52829789LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram