Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorชัชชาติ สิทธิพันธุ์
Titleการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสยามสแควร์วัน / ชัชชาติ สิทธิพันธุ์=Feasibility Study of Siam Square 1 Project / Chadchart Sittipunt
Imprint 2555
Descript ix: 129 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

โครงการสยามสแควร์วัน เป็นโครงการศูนย์การค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนโรงภาพยนตร์สยามและอาคารพาณิชย์รอบข้างที่ถูกผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ เนื่องด้วยตำแหน่งโครงการตั้งอยู่ใจกลางศูนย์การค้าสยามสแควร์ และสามารถต่อเชื่อมกับระบบรถไฟฟ้าได้ที่สถานีสยาม จึงทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบธุรกิจร้านค้า โดยการออกแบบโครงการได้ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าทางธุรกิจกับตัวโครงการ ผ่านการจัดวางผังร้านค้าในบริเวณโครงการโดยผสมผสานรูปแบบและประเภทของร้านค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้มาใช้บริการ โดยโครงการนี้ได้ถูกวางตำแหน่งทางการตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนโดยประมาณ 1,800 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี สามารถสร้าง NPV ที่อัตราคิดลด 12% ได้เท่ากับ 438 ล้านบาท หรือคิดเป็น IRR ประมาณ 14.1% และมีระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 9.6 ปี นับจากการเริ่มพัฒนาโครงการ หรือคิดเป็น 7.6 ปี นับจากเริ่มเปิดให้บริการโครงการ จึงกล่าวได้ว่าโครงการสยามสแควร์วันเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและพัฒนาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ คือ รายรับค่าเช่าต่ำกว่าประมาณการ ซึ่งสามารถควบคุมได้ โดยการประชาสัมพันธ์และขายพื้นที่ในโครงการตั้งแต่ช่วงระหว่างก่อสร้าง และคัดเลือกผู้เช่าที่มีศักยภาพเข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการ หากโครงการสยามสแควร์วันประสบความสำเร็จ จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่โดยรอบของศูนย์การค้าสยามสแควร์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ที่ตอบสนองและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย และคงความเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในด้านศูนย์การค้าตลอดไป
Siam Square 1 Project is a shopping mall project which is planned to substitute Siam cinema and surrounding commercial buildings affected by the conflagration. As the project is located at the heart of Siam Square shopping center and it can be connected to sky train system at Siam station; therefore, most of retailers and product owners are eager to have rental space in this project. Aiming to create high project attractiveness, the project concept is developed to bring out retail business value by integrating style and type of shops harmoniously through the shop layout. In addition, the architecture and project facilities are also designed to suit the requirements of the targeted customers by differentiating its market position from nearby competitors. The project requires an investment of around 1,800 million Baht with two years of construction period. The payback period is about 9.6 years from the beginning of the project or 7.6 years from the project opening. The project is expected to create a NPV at 12% discount rate in the range of 438 million Baht or 14.1% of IRR. In summary, Siam Square 1 Project is considerably feasible on the financial perspective and should be implemented promptly to realize its financial benefit as early as possible. In order to mitigate business risk of under target revenue, two major processes - project promotion to public and selection of tenants - are very crucial and should be planned cautiously and implemented effectively. The success of Siam Square 1 Project will be a stepping stone for further developments of other plots according to the master plan of Siam Square development. The plan is aimed to maintain Siam Square as an icon of shopping centers in Bangkok.


โครงการสยามสแควร์วัน

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52828553LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram