Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดร้านขายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน ในย่านโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญและโรงเรียนประชาราษฎร์บําเพ็ญ / ศุภรัสมิ์ เจริญขจรกิจ=Suparast Charoenkajornkit
AuthorSuparast Charoenkajornkit
Imprint 2555
Descript 90 แผ่น, ตาราง

SUMMARY

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดร้านขายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนในย่านโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ และโรงเรียนประชาราษฏร์บำเพ็ญ จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิรวมกับการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทางด้านพฤติกรรมการเลือกตั้งซื้อสินค้า ประเภทเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์นั้น เป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ และโรงเรียนประชาราษฏร์บำเพ็ญ จากผลการศึกษาพบว่า บริษัทมีโอกาสทางการแข่งขันที่ดี เนื่องจากมีทำเลที่เหมาะสมใกล้แหล่งเป้าหมาย ประกอบกับผลการศึกษาทางการดำเนินงาน พบว่ามีความเป็นไปได้เนื่องจากร้านค้าในโครงการสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมและการบริหารสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) ภายหลังการดำเนินงานโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี อยู่ที่ 61,652.83 บาท มีอัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับ 15.23% และมีระยะเวลาการคืนทุนใน 4 ปี 3 เดือน และระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลบใน 4 ปี 11 เดือน จึงสรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในด้านการเงิน การวิเคราะห์ความไวของการลงทุน มีตัวแปรที่ผู้ศึกษาได้กำหนดไว้คือ ยอดการซื้อสินค้าของนักเรียนที่แตกต่างไปจากการประมาณการของโครงการ พบว่าในสถานการณ์เลวร้ายหากยอดขายสินค้าน้อยกว่าที่คาดการณ์เพียง 5% จะมี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นลบ และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าต้นทุนเงินทุนที่ 13.85 % ระยะเวลาคืนทุน 4.62 ปี (Payback Period) และระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period) มีระยะเกินจากเวลาของโครงการ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ใดเลยนอกจากระยะคืนทุนเพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น


เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project52830570LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram