Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleปัจจัยการเลือกที่พักของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเขตสุวรรณภูมิ / วิวัฒน์ ศิริมหัทธโน = Undergraduated international students toward residential selection factor : case studies of Assumption University of Thailand
Author Wiwath Sirimahattano
Imprint 2554
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23454
Descript ก-ฎ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาองค์ประกอบที่สำคัญภายในที่พักที่มีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกที่พักของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเขตสุวรรณภูมิ โดยการศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดจากที่พักรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยม แล้วนำมาสรุปเป็นองค์ประกอบหลักในส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมี จากนั้นวัดค่าปัจจัยจากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีจากนักศึกษาส่วนกลางมหาวิทยาลัยในปัจจัยที่กำหนดขึ้นว่ามีความพึงพอใจแต่ละองค์ประกอบมากน้อยเพียงใด ซึ่งนำทฤษฎีการวัดค่าที่ได้รับการยอมรับมาทดสอบความพึงพอใจที่ได้ศึกษา ทฤษฎีสามารถชี้วัดน้ำหนักของความพึงพอใจโดยใช้การทดสอบจากคำถามในลักษณะการบอกต่อหรือแนะนำคนรู้จักกรณีที่มีความพึงพอใจ และการพยายามหาที่พักใหม่ที่มีลักษณะเดิมหากมีการต้องย้ายที่พัก รวมถึงศึกษาระยะเวลาที่พักอยู่ในพี่พักอาศัยนั้น เป็นการยืนยันความถูกต้องจากคำตอบของความพึงพอใจต่อองค์ประกอบนั้น ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถามจำนวน 300 ชุด กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาจากประเทศจีนถึงร้อยละ43
ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนของนักศึกษาต่างชาติที่มากที่สุดที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อพิสูจน์สมมติฐานเรื่องเพศของนักศึกษาต่างชาติกับปัจจัยการเลือกที่พักปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ และความแตกต่างทางสัญชาติกับปัจจัยการเลือกที่พักนักศึกษาต่างชาติผลที่ได้คือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน สรุปผลการศึกษาโดยการจำแนกกลุ่มนักศึกษาจากฐานข้อมูลจำแนกได้4ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป แอฟริกาและอเมริกา พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่เลือกพักอาศัยที่พักมากกว่า 1ปี ผลที่ได้จากการพิจารณาปัจจัย เลือกหอพักในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาลัยเขตสุวรรณภูมิเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากนักศึกษาต่างชาติพิจารณาเรื่องห้องพักในเรื่องสัดส่วนและขนาดห้องที่เหมาะสมในการพักอาศัย รวมถึงความรู้สึกต่อความปลอดภัย พิจารณาปัจจัยเรื่องโถงพื้นที่ส่วนกลางเป็นอันดับสองเรื่องพื้นที่รับรองที่พอเพียงในการพบปะหรือทำกิจกรรม พิจารณาห้องออกกำลังกายเรื่องความเพียงพอและมาตรฐานต่ออุปกรณ์ที่เตรียมให้เป็นอันดับปัจจัยที่สาม สำหรับหอพักGVCอันดับ2 เป็นหอพักเอกชนที่บริหารโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีอัตราค่าเช่ารายเดือนที่สูงกว่าอันดับ1 ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าการบริหารที่พักนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจเป็นอีกเหตุผลที่เป็นอีกปัจจัยในการช่วยตัดสินใจเลือกที่พักนักศึกษาของต่างชาติด้วย
This study examined relevant factors relating to residential facilities which had an impact on international undergraduate students’ choice of housing at Assumption University, Suvarnabhumi campus Bangkok, Thailand. All fully rented buildings near the campus were studied with respect to facilities offered, especially the quality of basic facilities. Students’ satisfaction with each facility was measured via questionnaire. Questionnaire items included three main criteria to determine students’ satisfaction level with housing facilities: 1) their overall opinion of the quarters, 2) the student’s efforts to find a new rental accommodation with similar facilities to their previous one, and 3) length of stay. The students’ answers about which facilities were important based on these criteria were verified by scores in the satisfactory range. The survey distributed questionnaires to 300 undergraduate international students, the majority of whom (43%) were Chinese. It was found that differences in gender and nationality had no significant impact on choice of residence. The participants were four groups of students from four continents: Asia, Europe, Africa, and North America with the focus on those who preferred to rent for more than a year. The findings indicate that living on-campus was the top priority with main concerns being room size and safety, followed by hallway space, public areas including recreational facilities, for instance, whether exercise facilities had sufficient equipment. The second choice of student residence was the GVC which is an off-campus dormitory administered by Assumption University. The reason this facility was less popular was due to its high rental costs. However, the fact that it is administered by the university made it the second most popular choice for student housing.


ที่อยู่อาศัย -- ความพอใจของผู้อยู่อาศัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- นักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ Housing -- Resident satisfaction Assumption University -- Students Students ForeignLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram