Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleรายงานการวิเคราะห์สถานภาพการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศลุ่มน้ำท่าจีน / [บรรณาธิการ, ดวงมาลย์ สินธุวนิช ; รวบรวมและเรียบเรียง, นวรัตน์ ไกรพานนท์ ... [และคนอื่นๆ]]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 153 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

ข้อมูลพื้นฐาน : ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร -- สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- นโยบาย แผน และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ -- ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ -- สรุปและข้อเสนอแนะ


ลุ่มน้ำท่าจีน ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)577.66 ร451CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram