Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorประพันธ์ มาโต
Titleปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเลือกอาคารชุดพักอาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา : กรณีศึกษาเขตคลองสาน / ประพันธ์ มาโต = Physical factor affecting the selection of condominiums along the Chao Praya river : a case study of klongsan district / Prapan Mato
Imprint 2550
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19911
Descript ก-ต, 218 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

ปัจจุบันตลาดที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ใกล้ระบบรถไฟฟ้า หรือ ที่รู้จักกันว่า ซิตี้ คอนโด มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการอยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร รวมถึงสภาวะของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่หันมาลงทุนทุนพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้แหล่งงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางมาสู่แหล่งงาน รวมทั้งกลุ่มผู้ที่มีที่อยู่อาศัยประเภทเช่าหันมาเลือกที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดซึ่งมีอัตราผ่อนใกล้เคียงกับค่าเช่าที่จ่ายอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ รวมทั้งกลุ่มนักลงทุนที่เห็นช่องทางในการหารายได้จากการเก็งกำไรหรือปล่อยให้เช่าได้ จะเห็นได้จากโครงการที่เปิดขายโดยใช้เวลาเพียงไม่ทันข้ามวันก็สามารถทำยอดขายได้อย่างไม่คาดคิด ในทุก ๆ ทำเลที่มีการสร้างอาคารชุดพักอาศัยที่แสดงจุดขายในการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้า และใกล้แหล่งงาน แต่มีอยู่หนึ่งทำเลที่ความแตกต่างจากทำเลอื่น ๆ ที่ชูจุดขายของลักษณะทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คือ อาคารชุดพักอาศัยที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของอาคารชุดพักอาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา, ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่ออาคารชุดพักอาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกลุ่มประชากร คือ ผู้ที่ซื้อและพักอาศัยในห้องชุดพักอาศัยในโครงการอาคารชุดพักอาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มโครงการที่สร้างเสร็จ มีการจดทะเบียนอาคารชุด มีผู้อยู่อาศัยและมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดจำนวน 3 โครงการ กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มโครงการที่มีการเปิดตัวโครงการ และเริ่มมีการขาย และมีการก่อสร้าง ในปัจจุบัน จำนวน 3 โครงการจำนวน รวมทั้ง 6 โครงการจำนวน 1,546 ยูนิต ลักษณะทางกายภาพ รายละเอียดโครงการ ทั้ง 2 กลุ่มมีข้อแตกกันเรื่องความสูงของชั้น และจำนวนยูนิตจะมีมากกว่าในพื้นที่ดินที่ใกล้เคียงกัน มีขนาดกลางถึงใหญ่เหมือนกัน ขนาดห้องพัก กลุ่มที่แรกเริ่มตั้งแต่ 1-4 ห้องนอน กลุ่มที่ 2 เริ่มขนาดมาตรฐานพื้นที่ 35 – 41 ตารางเมตรจนถึงเพนท์เฮาส์ ที่ตั้งโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำที่มีถนนสายรองวิ่งคู่ขนานกับแม่น้ำ ลักษณะสภาพภูมิประเทศและรูปร่างที่ดิน มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ความสูงเฉลี่ย ประมาณ 0.20 – 1.00 เมตร ลักษณะรูปร่างที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านแคบติดกับถนน และแม่น้ำเจ้าพระยา การเข้าถึงโครงการ คือ ใช้ถนนหลัก คือบริเวณถนนเจริญนคร,ถนนสมเด็จเจ้าพระยา และ ถนนลาดหญ้า การเข้าถึงทางน้ำมีท่าเรือโดยสารเป็นของตนเองแต่ไม่มีการให้บริการเรือโดยสาร อาณาเขตที่ดินจะติดแม่น้ำ 1 ด้าน และถนน 1 ด้าน
ด้านข้างเป็นชุมชนอยู่อาศัยเดิม เป็นบ้านพัก 1-2 ชั้น หรือ อาคารคลังสินค้า ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีความพร้อม การจัดวางผังบริเวณสอดคล้องกับลักษณะรูปร่างของที่ดินประกอบด้วยในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจะอยู่ริมแม่น้ำ ตัวอาคารวางต่อจากพื้นที่ส่วนกลางค่อนออกมาจากแม่น้ำ และพื้นที่ทางเข้าจะใกล้กับถนนหลัก ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของอาคารในกลุ่มที่ 1 พื้นที่ใช้สอยต่อยูนิตมาก และมีราคาค่อนข้างสูง กลุ่มที่ 2 มีการแยกส่วน จากลิฟต์ และบันได ซึ่งเชื่อมการสัญจรแนวตั้ง โดยจะให้ห้องพักเกาะล้อมรอบจากทางสัญจร ความสูงของอาคารถ้ายิ่งสูงจะมีราคาสูงตาม สิ่งอำนวยความสะดวกโครงการของทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ก็จะมีครบตามมาตรฐานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับราคาขายและข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ โดยมีข้อพิจารณาในด้านทำเล, ด้านที่ตั้ง ,ข้อพิจารณาในด้านสภาพแวดล้อมเป็นหลัก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและลักษณะทางกายภาพ โดยระดับช่วงอายุ , รายได้ต่อเดือน และครัวเรือน , จำนวนห้องชุดที่ซื้อ และจำนวนครั้งที่เข้ามาติดส่อสำนักงานขายมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำเล , ที่ตั้ง ,สภาพแวดล้อมและรูปแบบของอาคาร ข้อเสนอแนะ ในพื้นที่เขตคลองสานนั้นในด้านข้อกำหนดของผังเมืองนั้นเหมาะเป็นที่อยู่อาศัย อันเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ความพร้อมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แต่ในการพัฒนาโครงการนั้นในพื้นที่ริมแม่น้ำนั้นจะมีข้อกำหนดทางด้านกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารที่มีรายละเอียดมากกว่าในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งข้อกำหนดในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการนั้นต้องมีต้นทุนมากขึ้น ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการเพิ่มขึ้นของโครงการ ก็คือ ปัญหาการจราจรที่อาจจะมีผลให้มีการติดขัดจากระบบขนส่งทางบก เพราะโครงการอาคารชุดริมแม่น้ำส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญจากการจราจรทางน้ำ อาจมาจากอุปสรรคทางด้านต้นทุน และความสะดวก ควรมีการสนับสนุนในการจราจรทางน้ำให้มากกว่านี้ โดยกลุ่มอาคารชุดอาจร่วมมือในการใช้ระบบการขนส่งทางน้ำร่วมกัน อีกปัญหา คือ เรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมจากโครงการอาคารชุดริมแม่น้ำที่จะส่งผลในเรื่องความสกปรกที่จะเกิดขึ้นต่อแม่น้ำเจ้าพระยา และความหนาแน่นบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำ ผลความคิดเห็นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ริมแม่น้ำในลำดับต่อไป
At present there has been a rapid increase in the demand for condominiums which are close to sky train system or what we call ‘city condos’. This trend is a result from the behavior changes and the increasing oil prices which lead the number of home builders to invest in this market. It can be seen from the current housing projects that they would emphasize the sales on sky trains for transportation as well as on the city center location. However, condominiums along the Chao Praya River differ from others in that they highlights the nature and atmosphere around that area. This research study aims to investigate the physical features of the condominiums along the Chao Praya River and the factors affecting the selection of those condominiums. It is also the objective of the study to examine the relationships between the factors and the physical features. The population includes both the purchasers and the residents of the projects along the Chao Praya River. It is found that the physical features differ in terms of height and the number of floors as well as the residential units. The factors affecting the purchasing decision are locations, project sites and surroundings, respectively. Age range, monthly income, household income, numbers of units and numbers of times coming to contact the sales office were found to have close relationships to the physical features. According to the study, it can be concluded that Klongsan District has appropriate regulations of land use due to its suitable environment. There has also been the readiness regarding its infrastructure and facilities. Nevertheless, the regulations concerning the laws to regulate buildings, land use and environmental effects result in the increasing investment. The expected problems in the future should involve traffic and environmental factors affecting the Chao Praya River. It is recommended that there should be an exploratory study of the area around the Chao Praya River.


อาคารชุด Condominiums

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis501231LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram