Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร เพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2551
Descript 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม

CONTENT

ภาพรวมพื้นที่ศึกษา -- ผังเมืองรวมสิงห์บุรี -- ระบบการคมนาคมขนส่ง -- การสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม -- การสำรวจและรวบรวมสภาพการจราจรและขนส่งในปัจจุบัน -- ปัญหาการจราจรและขนส่งและแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น -- การวิเคราะห์แผนงานโครงการด้านการจราจรและขนส่ง -- แผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรจังหวัดสิงห์บุรี


การขนส่ง -- นโยบายของรัฐ การขนส่ง -- ไทย -- สิงห์บุรี จราจร -- ไทย -- สิงห์บุรี ผังเมือง -- ไทย -- สิงห์บุรี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)388 ค962 สห 2551CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram