Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleโครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร เพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน : รายงานฉบับสมบูรณ์
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2551
Descript 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม

CONTENT

ภาพรวมพื้นที่ศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน -- ระบบการคมนาคมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน -- ปริมาณการเดินทางและการจราจรภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน -- สภาพการจราจรและขนส่งในเขตพื้นที่จังหวัดและเขตผังเมืองรวมแม่ฮ่องสอน -- ยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ปัญหาการขนส่ง -- แผนงานและโครงการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรจังหวัดแม่ฮ่องสอน -- การวิเคราะห์ความสัมฤทธิ์ผลของแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรจังหวัดแม่ฮ่องสอน -- สรุปแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรายละเอียดโครงการ -- การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของโครงการในแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรจังหวัดแม่ฮ่องสอน


การขนส่ง -- นโยบายของรัฐ การขนส่ง -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน จราจร -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน ผังเมือง -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)388 ค962 มส 2551CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram