Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorยุภาภรณ์ ไพรบูลย์
Titleกระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล : กรณีศึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ยุภาภรณ์ ไพรบูลย์ = Group process and riot collective behavior : a case study of the Regional Juvenile Vocational Training Centre Distric 8, Suratthani Province / Yupaporn Praiboon
Imprint 2551
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32740
Descript ก-ญ, 184 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การศึกษาวิจัย เรื่องกระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล: ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจลของเด็กและเยาวชน และเพื่อศึกษาบุคลิกภาพผู้นำกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจลของเด็กและเยาวชน โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล และแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดในการศึกษา และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสำรวจ การสัมภาษณ์เจาะลึก (in – depth interview) การสนทนากลุ่ม (focus group) การระดมพลังสร้างสรรค์ (appreciate influence control: AIC) การสังเกต (observation) และการจดบันทึก (flied note) รวมถึงนำเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์บุคลิกภาพ แกนนำกลุ่ม จำนวน 12 คน และสมาชิกกลุ่ม จำนวน 18 คน ผลการวิจัย พบว่า การรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนจาก 2 จังหวัดใหญ่ๆ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการสืบทอดอำนาจและค่านิยมที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนเกิดเป็นการคงอยู่ของกลุ่ม การรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนนั้นมีความสัมพันธ์และผูกโยงกับวัฒนธรรมย่อย ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความรักในศักดิ์ศรี ความเป็นพวกพ้องเดียวกัน เมื่ออยู่ในกลุ่มจะได้รับการยอมรับจากเพื่อน มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต มีผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ยังพบว่าแกนนำกลุ่มได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นที่รักของเพื่อน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ มีความมั่นใจ มีความกล้าหาญ ยอมรับความกดดันได้ และสามารถแก้ปัญหาให้สมาชิกในกลุ่มได้ทุกอย่าง ดังนั้นบุคลิกภาพและคุณสมบัติของกลุ่มแกนนำจึงมีผลต่อการคงอยู่ของกลุ่ม ส่วนกลุ่มที่ขาดแกนนำทำให้มีความน่าเชื่อถือลดลง และจะถูกกดดันจากกลุ่มใหญ่ที่มีอิทธิพลให้เข้ารวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งและทะเลาะวิวาทกันระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องการรักษาสถานภาพกลุ่มของตนให้คงอยู่ต่อไป
This research aims to study group process and riot collective behavior of youths in the Regional Juvenile Vocational Training Centre District 8, Suratthani Province. Theories applied in this research are group process, collective behavior, and the treatment program for juvenile delinquents. The researcher used qualitative research methods in collecting data, i.e. in-depth interview, focus group, observation and note taking, along with psychological methods, i.e. MPI (Maudsley Personality Inventory) from 12 group leaders and 18 members. The result of this study found that; collaborating reason in grouping was sub-culture and local values of people who live in the same area; grouping became tradition that most of the youths transfer their pattern of behaviors to the next generation; being a group member, youths gain many advantages; they proud to be somebody in the group; they are accept and gain supported from friends in group; group leaders carried the important roles in the being of group; without the leader, group will lost it’s power and be forced to combine with the other more powerful group. Thus, these caused conflicts and violence among groups in trying to survive to maintain their own groups.


ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน กลุ่มคน พฤติกรรมรวมหมู่ การจลาจล -- ไทย -- สุราษฎร์ธานี Juvenile delinquency Crowds Collective behavior Riots -- Thailand -- Suratthani

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Thesisวส 648LIB USE ONLY
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis511834LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram