Titleรายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2547 (เมื่อบริหารงานครบ 3 ปี 6 เดือน)
Imprint กรุงเทพฯ : กองสถิติประชามติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2547
Descript 32 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง ; 29 ซม.

ระบบราชการ -- ไทย การบริหารรัฐกิจ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Population Information Centerพ2.1/ฝ.354/รบ/2547/2LIB USE ONLY