Titleรายงานการติดตามผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2548
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548
Descript x, 67 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม

CONTENT

ขจัดความยากจนและหิวโหย -- ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา -- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ และส่งเสริมบทบาทสตรี -- ลดอัตราการตายของเด็ก -- พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์ -- ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่น ๆ -- รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


การพัฒนาเศรษฐกิจ -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน การพัฒนาสังคม -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)303.44 ร451 มส 2548CHECK SHELVES