Authorอุดมลักษณ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ
Titleสะเดาและการนำไปใช้ประโยชน์ / ผู้เรียบเรียง, อุดมลักษณ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ, พรรณีกา อัตตนนท์
Imprint กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ลักษณะทางการเกษตร การสกัด วิเคราะห์ และการออกฤทธิ์ -- การใช้สะเดาในการควบคุมป้องกันกำจัดศัตรูพืช -- การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ -- พิษวิทยาของสะเดา -- แนวโน้มของการใช้สะเดาในอนาคต


สะเดา ผลิตภัณฑ์สะเดา ยาฆ่าแมลงจากสะเดา ยากำจัดศัตรูพืช

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)633.898 อ793สCHECK SHELVES