Authorเบญจรัตน์ เลาบุษรารักษ์
Titleการทำให้บริสุทธิ์บางส่วนและศึกษาคุณลักษณะของไซลาเนสจากเปลือกกล้วยหอมทอง (Musa Cavendish) / เบญจรัตน์ เลาบุษรารักษ์
Imprint 2548
Descript 41 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

ไซลาเนส กล้วยหอมทอง

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 / 3215CHECK SHELVES