Authorอดิศัลย สุขเกษม
Titleต่อยอดตัวบท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ ด้วยแผนภาพ / อดิศัลย สุขเกษม
Imprint กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 186 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

นิติกรรม ลักษณะ 4: บทเบ็ดเสร็จทั่วไป; การแสดงเจตนา; โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม; เงื่อนไขและเงื่อนเวลา -- หนี้ ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป; วัตถุแห่งหนี้; ผลแห่งหนี้; ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน; โอนสิทธิเรียกร้อง; ความระงับหนี้


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติกรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 313 อ129ต 2549CHECK SHELVES