Authorวินิต ช่อวิเชียร
Titleทฤษฎีโครงสร้าง / โดยวินิต ช่อวิเชียร
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 276 หน้า

การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์)

LOCATIONCALL#STATUS
Engineering LibraryTA645 ว631 2528CHECK SHELVES
Engineering LibraryTA645 ว631 2528CHECK SHELVES
Engineering LibraryTA645 ว631 2528CHECK SHELVES
Engineering LibraryTA645 ว631 2528CHECK SHELVES
Engineering Library : StackTA645 ว631 2528CHECK SHELVES