Title99 ความคิด กัลยาณมิตรปฏิรูปสุขภาพ (2543-2546) / ผู้เรียบเรียง, สุมาลี ประทุมนันท์, วราภรณ์ พันธุ์พงศ์
Imprint นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส), 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน -- สิทธิ โอกาสทางสุขภาพต้องอยู่บนฐานเดียวกัน -- ระบบสุขภาพไทย -- เครือข่ายประชาสังคมชัยภูมิกับการปฏิรูปสุขภาพ -- ปฏิรูปตนเองเพื่อชีวิตใหม่ -- จดหมายเปิดผนึกถึงพระสยามเทวาธิราช : การจัดตั้งองค์กรอิสระด้านวัฒนธรรมสุขภาพแห่งชาติ -- พยาบาลชุมชนผนึกกำลังร่วมปฏิรูปสุขภาพ -- พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ผลผลิตของการรวมพลัง -- สุขภาพ เรื่องของประชาชนทุกคน -- มิติใหม่ของนิติบัญญัติไทย -- บันไดสู่สุขภาวะ --โอกาสดีของการแก้ไขปัญหาสุขภาพ -- สร้างดีกว่าซ่อม -- วิชาการ-การเมือง-ประชาชน 3 สมดุลที่การปฏิรูปต้องมี -- พ.ร.บ.ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน -- ระบบสุขภาพภาคประชาชนที่รอการขับเคลื่อน -- ประชาคมคนจนกับการมีส่วนร่วมปฏิรูปสุขภาพ -- ใคร? ทำร้ายสุขภาพของประชาชน -- คิดแบบเครือข่ายไปให้ถึงโครงสร้าง -- กลไกที่รอการรับรอง -- สมัชชาสุขภาพ เรื่องดีที่ต้องการความต่อเนื่อง -- โรงเรียน อีกพลังของการเคลื่อนการปฏิรูปสุขภาพ -- สื่อมวลชนกับการปฏิรูปสุขภาพ -- เครือข่ายแรงงานนอกระบบ -- ร่วมรับผิดชอบดูแลตัวเอง-สังคม -- สุขภาพเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ -- เครือข่ายหมออนามัย -- สุขภาพและชีวิต เรื่องของ คุณค่า มิใช่ มูลค่า


ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)362.1 ก832 2547CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)362.1 ก832 2547CHECK SHELVES