Titleการใช้สารเสพติดของเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ / คณะวิจัย สริตา ธีรวัฒน์สกุล (และคนอื่น ๆ)
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Descript 18 หน้า / 31 ซม

เยาวชน -- การใช้ยา -- ไทย -- เชียงใหม่ เยาวชน -- การใช้ยา

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Stackทม 04.8LIB USE ONLY