Authorปรานี วงษ์เทศ
Titleประเพณี 12 เดือน ในประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม เพื่อความอยู่รอดของคน / [ปรานี วงษ์เทศ ; สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ]
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 31, 195 หน้า : ภาพประกอบ ; 19ซม

CONTENT

ชื่อ "วัน-เดือน" ของไทย / ส. พลายน้อย -- "ศักราช" คืออะไร / ล้อม เพ็งแก้ว -- วันขึ้นปีใหม่ / สงวน อั้นคง


พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS568 ป172ปCHECK SHELVES
Arts LibraryDS568 ป172ปCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.09593 ป447ปCHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10390.09593 ป447ปCHECK SHELVES