Authorธานิศ เกศวพิทักษ์
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเล่ม 2 ภาค 3-4 (มาตรา 158-245) / ธานิศ เกศวพิทักษ์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแพ่งเนติบัณฑิตยสภา, [2545?]
Descript 501 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

ภาค 3 : วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- แบบของคำฟ้องคดีอาญา -- การไต่สวนมูล ฟ้อง -- การแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องและคำให้การ -- การขาดนัดของโจทก์ในคดีอาญา -- การพิจารณาคดีอาญา -- คำพิพากษาแลคำสั่ง ; ภาค 4 : อุธรณ์และฎีกา -- สิทธิในการอุธรณ์ -- ข้อจำกัดสิทธิในการอุธรณ์ -- การยื่นอุธรณ์ การแก้ไข เพิ่มเติม การตรวจรับอุธรณ์และการถอนอุธรณ์ -- การพิจารณาคดี ชั้นอุทธรณ์ -- คำพิพากษาและคำสั่งศาลอุธรณ์ -- การพิจารณาพิพากษาทที่ส่งขึ้นมายัง ศาลอุทรณ์ตามมาตรา 245 -- สิทธิในการฎีกา -- ข้อจำกัดสิทธิในการฎีกา -- การอนุญาตหรือรับรองให้ฎีกา


วิธีพิจารณาความอาญา คำพิพากษาฎีกา การไต่สวนมูลฟ้อง อุทธรณ์ฎีกา

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 860 ธ515ค 2545CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 860 ธ515ค 2545LIB USE ONLY