Authorเพลินทิพย์ โกเมศโสภา
Titleการวางแผนการตลาด / เพลินทิพย์ โกเมศโสภา
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 342 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

บทนำ : ความหมายของการวางแผนการตลาด ; ความสำคัญและบทบาทของแผนการตลาด ; รูปแบบของแผนตลาด ; กระบวนการวางแผนการตลาด ; วงจรการวางแผนการตลาด ; แผนการตลาดที่มีประสิทธิผล -- การเตรียมแผนการตลาด -- ทบทวนสถานการณ์ธุรกิจ -- วิธีเตรียมตัวเพื่อการทบทวนธุรกิจ -- การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส -- การกำหนดเป้ายอดขาย -- การกำหนดตลาดเป้าหมาย -- กำหนดวัตถุประสงค์การตลาด เป้าหมายและกลยุทธ์ -- การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ -- ผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ -- ราคา -- การกระจายสินค้า -- การขายโดยใช้พนักงานขาย -- การส่งเสริมการขาย -- การโฆษณา -- สื่อโฆษณา -- การจัดการงานสินค้าและการให้ข่าวสาร -- งบประมาณทางการตลาด การวิเคราะห์การคืนทุนและปฏิทินการปฏิบัติงาน -- การประเมินผล -- ภาคผนวก : แผนการตลาดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแผนการตลาดดีเด่น Marketing Award ปี พ.ศ. 2543 ; แผนการตลาดผลิตภัณฑ์ ดัชมิลล์คิดส์ ; แผนการตลาดผลิตภัณฑ์ ไม้ฝาเฌอร่า ตราห้าห่วง ; แผนการตลาด One-2 Call ; แผนการตลาด บริษัทเพาเวอร์บายจำกัด


การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library658.8101 พ924ก 2546CHECK SHELVES
Chula Business School Library658.8101 พ924ก 2546CHECK SHELVES
Chula Business School Library658.8101 พ924ก 2546CHECK SHELVES
Chula Business School Library658.8101 พ924ก 2546CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionพศ 15 010682 2546LIB USE ONLY