Authorธิษัณย์ พฤทธิพงษ์
Titleการยอมรับของผู้เดินทางต่อมาตรการค่าใช้ถนนในกรุงเทพมหานคร / ธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ = Travelers' acceptability on road pricing measures in Bangkok / Thisan Pruttiphong
Imprint 2547
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1714
Descript ก-ฐ, 162 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

มาตรการค่าใช้ถนนในรูปแบบของมาตรการค่าใบอนุญาตเข้าพื้นที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในหลายประเทศและเป็นมาตรการหนึ่งในแผนหลักด้านขนส่งและจราจรสำหรับแก้ปัญหาการจราจรติดขัดของกรุงเทพมหานครในอนาคต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจถึงการรับรู้ปัญหาจราจร ความคิดเห็นด้านต่างๆ การยอมรับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางเพิ่มระดับการยอมรับในมาตรการ การวิจัยกำหนดพื้นที่ศึกษาในเขตบางรักซึ่งเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยระบุรายละเอียดที่เหมาะสมของมาตรการเพื่อที่จะสอบถามถึงความคิดเห็นของผู้เดินทางด้วยแบบสอบถามจากข้อมูลผู้เดินทางจำนวน 909 คน นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติได้ผลว่า ในปัจจุบันผู้เดินทางต่างรับรู้ถึงปัญหามลภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษทางอากาศในสัดส่วนมากที่สุดทั้งในมุมมองต่อตนเองและสังคม และเป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้เดินทางกว่าร้อยละ 53 นั้นมีทัศนคติที่เห็นด้วยต่อการจำกัดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลถึงร้อยละ 66 ก็ยังคิดว่าเป็นการยากที่จะลดการใช้รถยนต์ลง หลังจากการนำเสนอรายละเอียดของมาตรการค่าใบอนุญาตเข้าพื้นที่แล้ว ผลที่ได้พบว่าผู้เดินทางให้การยอมรับในมาตรการพอสมควร โดยกลุ่มผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะมีการยอมรับมากกว่ากลุ่มอื่น นอกจากนั้นผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังตั้งใจที่จะลดการใช้รถยนต์แล้วเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือใช้การจอดแล้วจรมากขึ้น นอกจากนั้นผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นหลายตัวแปรพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ ประกอบไปด้วย การคล้อยตามสังคม ความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ประสิทธิผลในการลดปริมาณจราจร การจัดสรรรายรับที่ได้จากมาตรการระยะที่ที่ขับขี่ใน 1 เดือน ระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี และการที่ยังเป็นนักเรียน สำหรับการเพิ่มระดับการยอมรับให้สูงขึ้นควรที่จะนำเสนอมาตรการให้สาธารณชนรู้จักโดยเน้นย้ำถึงปัจจัยด้านมาตรการที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
Area Licensing Scheme (ALS) has been recently considered one of the key congestion pricing measures in many cities, and the scheme is also being investigated for future implementation in Bangkok. This research aims to investigate travelers' problem perception, attitude towards measure, degree of acceptability, factor influencing degree of acceptability, and suggestion to increasing acceptability. Located in the center business district (CBD) area of Bangkok and consistently faced with day-to-day severe traffic congestion, Bang-rak district was chosen as the focus of the present study. A total of 909 travelers who commute in the area were interviewed. Applying statistical analysis methods, it was found that air pollution problem was ranked the highest in terms of the current problems found in the area for both social and personal perspectives. Surprisingly, more than 53 percent of public responses revealed a positive attitude towards a concept of limiting automobile use in the area; however, up to 66 percentof automobile users perceived difficulty when asked to reduce their car trips. In addition, according to the survey, most of the respondents, especially public transport user, rather accepted the ALS and intended to avoid driving in the area when the scheme becomes active, and they intended to use the available public transport of park-and-ride facility more frequently. Applying multiple linear regression analysis, factor influencing degree of acceptability composed of social norms, equity, individual claims, effectiveness, revenue allocation, monthly driving distance, lower than bachelor degree of education, and being student. The acceptability can be increased by inform public in issue about the influential factor.


ถนน -- ไทย -- กรุงเทพฯ ถนน -- ค่าธรรมเนียม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis470247LIB USE ONLY
Engineering Library : Thesisวิทยานิพนธ์LIB USE ONLY