Authorเกื้อกูล ลลิตกุลธร
Titleการสร้างดัชนีวัดสมรรถนะเพื่อช่วยในการเฝ้าสังเกต และลดอุบัติภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายประเภทของเหลวไวไฟ / เกื้อกูล ลลิตกุลธร = Building of performance measurement indicators for monitoring and reducing the accident from transport of flammable liquid / Kuakool Lalitkulthorn
Imprint 2547
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1671
Descript ก-ฎ, 152 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดัชนีวัดสมรรถนะเพื่อช่วยในการเฝ้าสังเกตและลดอุบัติภัยในการขนส่งวัตถุอันตราย การศึกษาจะเริ่มจากการสำรวจเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย รวมถึงข้อกำหนดและกำหมายต่างๆ ขั้นต่อมาใช้เทคนิค FTA (Fault Tree Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยนำอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นตัวตั้งในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเหล่านั้น มาทำการวิเคราะห์หาวิธีที่จะใช้ในการเฝ้าสังเกตและลดอุบัติภัยในแต่ละสาเหตุนั้นๆ โดยการระดมสมองกับผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นทำการสร้างชุดดัชนีวัดสมรรถนะ ตามวิธีการเฝ้าสังเกตและลดอุบัติภัย และหลักเกณฑ์มาตรฐาน แล้วทำการสังเคราะห์และทบทวนข้อมูลต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคราชการและภาคเอกชน เข้ามาช่วยในการพิจารณา แนะนำถึงความเหมาะสม ครอบคลุม และง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจากการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวจะได้ชุดดัชนีชี้วัดสมรรถนะเพื่อช่วยในการเฝ้าสังเกตและลดอุบัติภัย ที่มีความครบถ้วนตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ซึ่งประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานประกอบด้วย 7 ดัชนีชี้วัด ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบด้วย 5 ดัชนีชี้วัด และด้านการดำเนินงานประกอบด้วย 6 ดัชนีชี้วัด หลังจากนั้นกำหนดหลักการประเมินสมรรถนะ แล้วไปทดลองใช้กับอุตสาหกรรมตัวอย่าง ซึ่งทำให้สามารถสรุปสิ่งที่สำคัญที่ได้จากการนำชุดดัชนีไปใช้เป็น 3 ส่วน คือ เรื่องความรับผิดชอบของผู้บริหาร คุณสมบัติของผู้ประเมินสมรรถนะ และการประเมินสมรรถนะ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนจะมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการประเมินสมรรถนะความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายเพื่อให้สามารถใช้ในการเฝ้าสังเกตถึงความไม่สมบูรณ์ในการดำเนินงานของผู้ถูกประเมิน ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้บริหารได้รับรู้ถึงสถานะภาพ ความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายที่แท้จริงของบริษัท และทำให้ผู้บริหารได้มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทำให้เป็นการลดโอกาสของความเสี่ยง และความรุนแรง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย
The purpose of this thesis is to build the performance measurement indicators for monitoring and reducing the accident from transport of flammable liquid. Building of Performance Measurement Indicators began study journals are concern hazardous transportation and the Regulation of Hazardous Transportation by Road (2002). Afterwards, using Fault Tree Analysis (FTA) for analyze root causes of risk and accident, and brainstorming to find method for monitoring and reducing the accident. Then establishing the Performance Indicators, are considered and suggested the optimization, completeness and ease of used by professional. The Performance Indicators, aligned with the Regulation of Hazardous Transportation by Road (2002), consist of 3 main factors which are management, equipment and operation. Management indicators have 7 indicators, equipment indicators have 5 indicators and operation indicators have 6 indicators. After that, create the evaluated procedure and test with hazardous transportation company. From testing, the essential for safety performance evaluation are knowledge and responsibility of the management, evaluator specification and the evaluated procedure. The efficiency evaluation enables management to recognize the degree of safety and risk and to improve the incomplete operation so risk and violation can be minimized and the operation complies with the regulation.


วัตถุอันตราย -- การขนส่ง เทคนิคเดลฟาย การวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง การบริหารความปลอดภัยโดยรวม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis470243LIB USE ONLY
Engineering Library : Thesisวิทยานิพนธ์LIB USE ONLY