Authorจันทร์ฉาย ภัคอธิคม
Titleประวัติศาสตร์นิพนธ์ / จันทร์ฉาย ภัคอธิคม
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่
Descript 410 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

ประวัติศาสตร์นิพนธ์และปรัชญาประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์คืออะไร ; ประวัติศาสตร์นิพนธ์และวิธีวิทยาของประวัติศาสตร์ ; ปรัชญาแห่งประวัติศาสตร์ ; คาร์ล มาร์กซ์ : การตีความหมายประวัติศาสตร์ ; วิธีวิทยาของประวัติศาสตร์ ; สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ -- ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ข้อโต้แย้งไม่สิ้นสุด : พัฒนาการระยะแรก : ประวัติศาสตร์เป็นหลักวิชาชีพ ; พัฒนาการระยะที่ 2 : สังคมศาสตร์ท้าทาย ; ประวัติศาสตร์และลัทธิไม่นิยมความทันสมัยท้าทาย


ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ประวัติศาสตร์ -- วิธีวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)907.2 จ258ปCHECK SHELVES